1993 Naturen og lokalhistorien

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde på Hornstrupcentret ved Vejle 23.-25. april, hvor man havde valgt at sætte fokus på emnet “Naturen og lokalhistorie”. Deltagerne fik gennem foredrag og ekskursion indblik i, hvor mangfoldigt nutidens og fortidens naturopfattelse kan fremstilles, når vi tage naturen, landskabet, vegetationen og dyrelivet under en historikers lup. 

Program

Fredag aften lagde museumsinspektør Gudrun Gormsen, Hjerl Hede, ud med et foredrag om, hvorledes naturens betingelser har påvirket vores madkultur. Et af aspekterne var de ret markante forskelle fra landsdel til landsdel i hverdagskostens sammensætning. En forskel, som var bestemt af bonitet, klima og landskab.


Ekskursionen lørdag var en bustur igennem Greisdalen og Vejle ådal, begge ådale rummer et utal af kulturhistoriske spor fra oldtid til nutid. Ikke mindst den intensive udnyttelse af vandkraften giver en meget fin forståelse af menneskets udnyttelse af de naturgivne vilkår. 


Lørdag aften bød på et godt og provokerende foredrag af dr. phil. Thorkild Kjærgaard. Med baggrund i foredragsholderens omfattende studier over de økologiske aspekter i 1700-tallets danske landbrugsproduktion gengav han en række af de pointer, som han forsvarede i sin disputats fra i fjor. En livlig diskussion fulgte. 


Søndagens tre indlæg var ganske forskellige i deres tilgang til temaet. 


Naturvejleder Arne Bondo Andersen, Dybbøl, fortalte om naturvejlederordningen herhjemme. Hovedmålet er at fortælle om naturen som en helhed af landskab, dyr, historie og kultur, som mennesket indgår i, påvirker og er afhængig af. Bondo Andersens oplæg tog udgangspunkt i det nye historiske besøgscenter på Dybbøl, og foredraget blev en demonstration af, hvor inspirerende formidling af historie og kulturlandskab kan være. 


Den oprindelige natur er ikke så ligetil at spore, men Bent Odgaard fra Danmarks Geologiske Undersøgelser åbnede kursisternes øjne for, hvilken rigdom af oplysninger om fortidens klima og landskab, der eksempelvis findes i vore højmoser. Søer og moser gemmer i form af pollen, frø og aflejringer et væld af oplysninger om landskabet, både i forhistorisk og historisk tid, oplysninger, som også lokalhistorikere bør have med som en vigtig dimension i deres arbejde. 


Kursets sidste indlæg blev formuleret af Frank Søndergaard Jensen fra Forskningscentret for skov og landskab. Søndergaard refererede til en omfattende undersøgelse af danskernes besøg i skov og natur. Herigennem gav han en god oversigt over, hvilke kvaliteter nutidsmennesker søger, når de færdes i landskabet.