Generalforsamlingen 2012

Generalforsamling på Dalum landbrugsskole, Odense, lørdag den 14. april 2012

Aase Windeballe byder velkommen til årets generalforsamling. En særlig velkomst til Sammenslutningen af Lokalarkivers (SLA) formand, Jørgen Thomsen.

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Arne Fogt, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.
Ingen bemærkninger til dagsorden.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Formanden, Aase Windeballe, fremlagde styrelsens beretning:

DLF som organisationEndnu et stabilt år kan vi se tilbage på. Der er ikke sket de store udsving i foreningens medlemstal. Det gælder både lokalhistoriske foreninger, historiske samfund, institutioner og privatpersoner; men vi har den glæde, at der stadig kommer enkelte nye til. Vi har nedsat et udvalg, der arbejder på at få flere foreninger med, da vi er klar over, at der findes mange små foreninger rundt omkring, som vi gerne vil have kontakt med. Også Historisk Samfund for Sønderjylland vil vi gerne have med i folden. Måske lykkes det en dag.

Styrelsen
Sidste år måtte vi sige farvel til vores kasserer gennem mange år Karen Margrethe, der havde valgt at stoppe. Hun blev afløst af Mogens Bjerggaard, der havde sagt ja til at påtage sig den store opgave det er at være kasserer i DLF. Også vores kursusudvalgsformand, Bent Skov Larsen, tog vi afsked med. Her trådte Palle Pedersen fra Bogense ind i stedet for, men han har desværre valgt at forlade os igen, bl.a. af helbredsmæssige årsager. Styrelsen har holdt en række styrelsesmøder og udvalgsmøder fortrinsvis på Fyn, der jo er et centralt sted at mødes. Vi er så heldige, at vi flere gange har fået lov at bruge mødelokalet i Historiens Hus i Odense. Det er vi meget glæde for og kan rette takken til Jørgen Thomsen.

Journalen
Det hænger måske også sammen med, at redaktøren af vores medlemsblad, Journalen, Johnny Wøllekær, er ansat ved stadsarkivet i Odense, som jo netop holder til i Historiens Hus. Vi kan endnu engang konstatere, at bladet kører godt og stabilt med Johnny ved roret og en stabil redaktion, der mødes en gang om året for at evaluere og komme med god ideer. Bladet udgives i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), og udkommer som forhåbentlig bekendt med tre numre om året, et anmeldernummer og to numre med lokalhistoriske artikler, et blad, som medlemmerne af de lokalhistoriske bestyrelser modtager, men også et blad, som andre kan abonnere på både i ind- og udland. De bøger, der anmeldes, er bøger, der er sendt uopfordret til redaktionen, idet der ikke laves opsøgende arbejde på området, men antallet giver indtryk af, at rigtig mange er opmærksomme på muligheden for at få deres lokalhistoriske udgivelse anmeldt. Det, at folk af sig selv, sender bøger til os, kan bevirke, at der er flere fra et område end fra et andet.

Projekt 1. verdenskrig
For et par år siden blev projekt Danmark under 1. Verdenskrig søsat. Et projekt, hvor man gerne vil have foreningerne til at undersøge, hvordan tilstandene var, og hvad der skete i netop i deres område. Ikke så mange foreninger tog opgaven op fra starten, men flere er kommet til hen ad vejen. Det er Erik Helmer Pedersen, der sammen med Helge Torm og Birgit Skannrup står i spidsen for projektet. Hvordan det går, vil vi høre mere om i morgen formiddag, hvor det jo netop er et af vore programpunkter.

Støtte
Af de midler, vi hvert år får fra Statens Arkiver, skal en del af beløbet anvendes til støtte til lokalhistoriske aktiviteter. Det vil først og fremmest sige til bogudgivelser; men der kan også søges til andet, hvilket man kan læse om på foreningens hjemmeside. Der kan man også se tidsfrister og betingelser for ansøgning. Jeg vil godt gøre opmærksom på, at vi har flyttet datoen for årets første ansøgning fra 1. april til 1. august, så nogen kan endnu nå at komme med i første runde. Årsagen til flytningen er, at vi først får besked om, hvor mange penge, vi får fra Statens Arkiver i løbet af sommeren – et tidspunkt, der også er rykket mere og mere – og vi vil gerne være sikre på, at der er penge i kassen til at udbetale støtten, da årsmødet, som foreningen, også støtter med et stort beløb, får det til at synke godt i kassebeholdningen. Vi bevilger ca. det samme beløb hvert år, men udbetalingerne kan fordele sig skævt på årene, da pengene først kommer til udbetaling, når bogen, der er søgt støtte til, er udkommet.

Konsulenter
DLF har som bekendt to konsulenter, som man i foreningerne kan hente råd og vejledning hos både med hensyn til publikationer, som især Peter Korsgaard tager sig af, og mere foreningsmæssige spørgsmål, som især Tormod Hessel tager sig af. Mange af opgaverne klares i vore dage enten pr telefon eller pr mail.

Økonomi
Vores hovedindtægtskilder er kontingenterne og tilskuddet fra Statens Arkiver. Vores kursusudgifter til at holde årsmøde på Hornstrup var vokset uforholdsmæssigt meget. Vi havde ikke sat priserne for deltagelse tilsvarende op, da vi ønskede, at det ikke skulle være økonomien, der afholdt medlemmerne fra at deltage. Efter opholdet her på Dalum Landbrugsskole sidste år, er økonomien kommet i bedre balance, så det bliver nok niveauet fremover. Vores økonomi i øvrigt vil vores kasserer Mogens Bjerggaard gøre rede for under fremlæggelse af regnskabet.

Samarbejde med andre
Vi har et meget udmærket samarbejde med andre historiske foreninger. En af vores nærmeste samarbejdspartnere er Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA), som vi jo som nævnt udgiver Journalen sammen med. Jeg vil her benytte anledningen til at takke Jørgen Thomsen for samarbejdet.
Som det fremgår af programmet holder DHF – Dansk historisk Forening – også generalforsamling eller repræsentantskabsmøde her på Dalum Landbrugsskole i dag. Det er en paraplyorganisation, som vi sammen med andre historiske foreninger er medlem af. Det går på omgang mellem foreningerne, hvor de holder deres årlige møde, og i år var det vores tur til at lægge sted til. Desværre var vi nødt til at lægge møderne oven i hinanden af praktiske grunde. Det er DHF, der står for Historie-online og er med til at udgive ”Kulturstudier” sammen med Foreningen Danmarks Folkeminder.
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg for et rigtig godt arbejde og et glimrende samarbejde i det forløbne år, en særlig tak til Erik Helmer Pedersen og Helge Torm, der hurtigt og villigt trådte til, da der skulle laves en feberredning omkring årsmødet, da Palle Pedersen valgte at stoppe kort før mødet her.

Ingen bemærkninger til beretningen.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Mogens Bjerggaard fremlagde årsregnskab.
Der blev stillet en del spørgsmål til regnskabsdelen om årskursus og generalforsamling, da det ikke var muligt at se de reelle udgifter og indtægter. Der henstilles til at kursusudgifter bliver mere gennemskuelige i regnskabet.
Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Uændret kontingent for 2012

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Underbudgetgodkendelse var der også her diskussion om årskursusset placering her på budget siden.
Budget godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg til styrelsen
På valg var Erik Helmer Pedersen og Ole Koefoed Nielsen. Begge genvalgtes. Desuden indtræder Helge Torm i Styrelsen i stedet for Palle E, Petersen, som har ønsket at udtræde af styrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter
Arne Fogt og Birgit Skannrup vælges.

9. Valg af 2 revisorer
Gunhild Olesen Møller og Jørgen Melskens begge genvælges

10. Valg af revisorsuppleant
Bent Skov Larsen genvælges

11. Eventuelt
Der takkes for en god beretning og uddeles ros til foreningens styrelse for det arbejde, de gør. Desuden er der ros til årskursus, som han finder inspirerende at deltage i.

Ønske om medlemslister på hjemmeside.

Ønske om nye emner på næste årskursus – gode forslag sendes til Styrelsens formand.

Mogens Bjerggaard reklamerer for et årsmøde afholdt i Skanderborg på Vester Mølle.

Jørgen Thomsen takker for samarbejdet mellem DLF og SLA. Det forventes at splittelsen mellem ODA og SLA bilægges i nærmeste fremtid, og at der igangsættes mere samarbejde fx kursussamarbejde – i første omgang løber aftalen over en 3-årig periode.

Der ansøges om penge i kulturministeriet til et arkivregistreringssystem, Arkibas 5, Arkibas.dk.

Afsluttende takkede Aase Windeballe Styrelsen for et godt samarbejde, især en stor tak til Erik Helmer Petersen, Helge Torm og Ole Koefoed, der hurtigt trådte til med hjælp til årskursussets tilrettelæggelse, da Palle Petersen meldte fra.

Referent
Birgit Skannrup