Generalforsamling 2022

Referat

Deltagere:
Fra styrelsen: Aase Windeballe (AaW), Erik Nørr (EN), Erik Christensen (EC), Flemming Bruun (FB), Niels Thernøe, Ole Koefoed Nielsen (OKN) og Helge Torm (HT). Desuden deltog Jørgen
Mikkelsen og Arne Fogt som foreningens konsulenter.
Fremmødte medlemmer i øvrigt: 26.
Jørgen Thomsen deltog som formand for SLA.

Efter fællessang og velkomst v/AaW blev der taget hul på generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Styrelsens kandidat, Arne Fogt, blev valgt.
Denne konstaterede lovligheden af generalforsamlingen. Sekretæren blev udpeget som referent.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Årsberetning v/formanden Aase Windeballe:
Det er altid glædeligt at kunne byde nye foreninger velkommen. Vi har på det seneste kunnet byde velkommen til
Høje-Taastrup Lokalhistoriske Forening,
Lokalhistoriske Forening for Jystrup-Valsølille sogne,
Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening,
og Historisk Samfund for Aarhus Stift,
så vi har efterhånden et pænt antal medlemmer, nu i alt 102 samt et stigende antal med personligt medlemskab.
Coronapandemien har de sidste to år bevirket, at vi var nødt til at udsætte vores årsmøde. Sidste år havde vi optimistisk håbet at kunne afholde det til tiden i april kvartal og havde sendt invitationer ud i god tid, men vi indså på et tidspunkt, at det ikke blev muligt, og flyttede det derfor til efteråret, hvor vi først kunne få plads på hotel Skanderborghus den 1.-3. oktober. Vi var heldige, at foredragsholderne kunne flytte med, og vi kunne gennemføre årsmødet med emnet ”Fra rytterskoler til kommuneskoler” med god deltagelse, idet de fleste først tilmeldte også kunne deltage i oktober.
Forud for årsmødet går naturligvis megen forberedelse, der starter i styrelsen, hvor vi drøfter emner og steder for afholdelse af årsmøder, hvorefter arbejdet går videre i kursusudvalget og især hos formanden for udvalget, Erik Christensen
Vi har været heldige at kunne mødes fysisk i Historiens Hus i Odense. Det er her, vores redaktør af Journalen er ansat som leder og derfor har mulighed for at deltage i vores møder, når emnet Journalen er på dagsordenen.
Desuden foregår en meget stor del af styrelsens arbejde pr mail eller telefon.
Hvert år søger vi Rigsarkivet om midler til vores aktiviteter. Tidligere kunne vi søge allerede inden sommerferien, men det er blevet skubbet mere og mere. Opfordringen til at søge kom først i september, og først i løbet af oktober fik vi at vide, hvad vi kunne forvente at få. Jeg kan nævne, at vi er i pulje med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), og ODA (Organisationen Danske Arkiver) og Udvandrerarkivet, som alle gerne vil have del i midlerne, som Rigsarkivet har at dele ud. Vores hovedindtægtskilde ud over tilskuddet fra Rigsarkivet er kontingenterne. Vores økonomi i øvrigt vil vores kasserer, Flemming Bruun, gøre rede for under fremlæggelse af regnskabet.
Tre gange om året udgiver vi i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver) og ODA (Organisationen Danske Arkiver) vores lokalhistoriske blad Journalen, heraf to numre med lokalhistoriske tekster og et anmeldernummer, hvor mange af de bøger, der præsenteres her, er årbøger fra lokalhistoriske foreninger. så hvis I har en årbog eller en anden lokalhistorisk udgivelse, I gerne vil have omtalt i Journalen, bedes I sende den til vores redaktør Johnny Wøllekær, senest i løbet af januar, hvor vi som regel sidst på måneden holder redaktionsmøde med repræsentanter fra de udgivende foreninger.
Forhåbentlig har I alle modtaget det første nummer af Jornallen i år, som i hvert fald er pakket og udsendt af vores kasserer i god tid før årsmødet til foreningernes formænd, der så står for uddelingen til bestyrelsesmedlemmerne. Det indeholder netop et par artikler om arbejderbevægelser i henholdsvis Skanderborg og Frederikshavn som en god optakt til vores årsmøde. Det er også her, bøgerne til anmeldelse fordeles. På redaktionsmødet evaluerer vi de udkomne numre og snakker om emner til kommende udgivelser. Skulle I have ideer, I ønsker taget op, eller I ønsker at skrive en artikel, er det også Johnny Wøllekær, I skal henvende jer til.
Et af udvalgene under DLF er Udvalg for publikationsstøtte, som modtager og behandler ansøgninger om støtte først og fremmest til bogudgivelser, men det er også muligt at søge støtte til lokalhistoriske aktiviteter. Det er noget af det de penge, vi får fra Rigsarkivet, bliver brugt til. Ansøgningerne skal være udvalget i hænde senest den 1. august eller den 1. november.
Da vi ikke havde brugt alle de budgetterede kroner på støtte i november, udsendte vi besked til foreningerne, at der endnu var mulighed for at søge inden årets udgang, hvad da også resulterede i flere ansøgninger, som vi kunne bevilge penge til.
På vores hjemmeside, dansklokalhistoriskforening.dk, kan man læse om retningslinjerne for at søge, og ligeledes kan man se, hvad der tidligere er ydet støtte til.
Ansøgningerne kan sendes til Ole Koefoed Nielsen, og det kan man fint gøre pr mail. Det nævner jeg, fordi jeg undertiden får spørgsmålet, om det er muligt.
Det er også på vores hjemmeside, nye numre af Journalen og deres indhold bliver præsenteret sammen med andre nyttige oplysninger så som tid og sted for næste årsmøde. Alt dette redigeres af Flemming Bruun.
På vores hjemmeside kan I endvidere læse om vores konsulentordning, idet vi har to konsulenter. Jørgen Mikkelsen står især til rådighed, hvis I har brug for hjælp til arbejdet med et manuskript eller fondsstøtte. Har I brug for råd og vejledning i foreningsarbejdet, er det Arne Fogt, I skal have fat i. Arne har gode ideer til, hvordan man får flere medlemmer. Det er der flere foreninger, der har haft glæde af,
Sammen med SLA (sammenslutningen af arkiver) er DLF søjlemedlem i DHF (dansk lokalhistorisk fællesråd). Det betyder, at samtlige de lokalhistoriske foreninger, der er medlem hos os, også er medlemmer af DHF, og som medlem kan man benytte sig af muligheden for at annoncere sine arrangementer på Historie-online, som DHF står for, og som vi er med til at støtte gennem vores kontingent. Det er også DHF, der står for uddelingen af prisen for Årets Historiske Bog, en begivenhed der igen i år kunne foregå i Øksnehallen i København. Det var ”Imperiets børn” af Anne Kirstine Hermann, der var vinder af prisen.
I løbet af året har vi udsendt nyhedsbreve på mail til formændene for DLFs medlemsforeninger.
Til slut vil jeg rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg
for et glimrende arbejde og et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.
AaW gav ordet til FB for oplysning om seminaret i Sorø den 2. april i år, hvor DLF gav et forhåndstilsagn om tilskud på op til 7.500 kr.
Bent Jørgensen, Sundby, talte om Historiske Dage i København, hvor han savnede DLF. AaW: Vi har været med før, men ville ikke deltage denne gang.
Beretningen blev vedtaget med applaus.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
FB fremlagde regnskabet og takkede i den forbindelse revisorerne for ihærdigt arbejde.
Regnskabet udviser et overskud på 20.959,10 kr.
FB fremviste det underskrevne regnskab.
Godkendt med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Vedtaget uændret.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
FB fremlagde budget med et underskud på 14.000 kr.
Taget til efterretning

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til styrelsen
8. Valg af 2 suppleanter
PÅ valg var HT og OKN – begge villige til genvalg.
Genvalgt med applaus.

9. Valg af 2 revisorer
Lejla Thorslund og Gunhild Due Olsen – villige til genvalg.
Genvalgt med applaus.

10. Valg af revisorsuppleant
Arne Fogt – villig til genvalg.
Genvalgt med applaus.

11. Eventuelt
Jørgen Thomsen, SLA, udtrykte glæde over samarbejdet med DLF, også i form af Journalen.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 17.10.
AaW takkede Jørgen for de gode ord og Arne for god ledelse af generalforsamlingen.

Konstituering

Umiddelbart efter generalforsamling afholdtes konstituerende møde, hvor følgende poster blev fordelt:

Tillidsposter i styrelsen
Formand: Genvalg af Aase Windeballe
Næstformand: Genvalg af Erik Christensen
Kasserer: Genvalg af Flemming Bruun
Sekretær: Genvalg af Helge Torm

Kursusudvalg
Erik S. Christensen, formand
Erik Nørr
Flemming Bruun
Aase Windeballe

Udvalg til publikationsstøtte
Ole Koefoed Nielsen, formand
Aase Windeballe
Flemming Bruun
Niels Thernøe

Dansk Lokalhistorisk Forenings repræsentant i Dansk Historisk Fællesforening
Aase Windeballe

Redaktionsudvalg for Journalen
Aase Windeballe
Erik Nørr