Generalforsamling 2018

Generalforsamling på Danhostel, Ribe, lørdag den 14. april 2018

Referat

Fra bestyrelsen deltog: Aase Windeballe, Ole Koefoed Nielsen, Helge Torm, Arne Fogt, Flemming Bruun, Erik Nørr og Erik Christensen.
Formanden Aase Windeballe bød velkommen og foreslog Bent Thygesen som dirigent.

1. Valg af dirigent
Thygesen valgt som dirigent. Han fastslog lovligheden af generalforsamlingen.
Referent: Helge Torm.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Årsberetning v/formanden Aase Windeballe:

Godt et år er gået, siden vi var sammen til årsmøde i Frederikshavn – det er gået godt, og det er gået hurtigt. Vi kan se tilbage på et godt år med et stabilt medlemstal endda med et par indmeldelser. Det er jo altid glædeligt, når folk melder sig ind. Styrelse og udvalg har holdt møder i Historiens Hus i Odense, hvor vi er heldige at kunne låne et lokale, idet det er her vores redaktør er ansat i stadsarkivet. Desuden er en meget stor del af aktiviteten foregået pr. mail eller telefon.

På generalforsamlingen i Frederikshavn måtte vi tage afsked med vores udmærkede kasserer gennem nogle år, Verner Hansen, der måtte stoppe af helbredsmæssige årsager. Vi var så heldige at få valgt en ny også meget udmærket kasserer, nemlig Flemming Bruun fra Gladsaxe, som har gjort et stort arbejde for foreningen ikke bare som kasserer, men også på andre fronter.

Det er nemlig i dag Flemming, der er vores webmaster, efter at han har overtaget opgaven efter Steen Tommerup, der satte vores hjemmeside op i sin tid og var vores webmaster lige siden. Flemming har moderniseret hjemmesiden og kan af sig selv lægge nyheder på, så hjemmesiden jævnligt bliver opdateret både med tekst og billeder. Det er vi glade for.

Det har altid været vores kasserer, der stod for udsendelsen af vores medlemsblad, Journalen. Det har således også været Flemmings job, men i stedet for at sende bladet til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, har Flemming undersøgt priserne og DLFs styrelse har efterfølgende valgt at forsøge med udsendelse til formændene, der så har sørget for fordeling i bestyrelserne, så vi på den måde kunne spare nogle portopenge. Desværre skete der det, at Flemming fik en regning på trykning af anmeldernummeret, men ingen blade. Det viste sig, at en hel palle med Journalen var sporløst forsvundet. PostNord vidste simpelthen ikke, hvor bladene var. De havde to måneder til at finde dem, og hvis det ikke skete, skulle de betale for en ny omgang trykning og forsendelse. Det kunne vi ikke vente på, da I jo skulle have bladet ud. En ny portion blev trykt og udsendt – kraftigt forsinket; men bladene er stadig ikke dukket op, og PostNord har betalt.

Med hensyn til anmeldelser, var der ikke indkommet så mange bøger som sædvanligt ved redaktionsmødet i januar. Mødet, hvor vi er samlet for at evaluere de udsendte numre og komme med ideer til emner til de følgende numre. Måske kan I stadig nå at få en bog anmeldt, hvis I snarest sender den til vores redaktør Johnny Wøllekær.

Journalen udgives i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver) og ODA (Organisationen Danske Arkiver).

Hvert år søger vi Statens Arkiver om midler til at drive foreningen for. Da vi er afhængige af de penge, vi får tildelt der, er vi også hvert år spændte på, hvor mange penge, vi får tildelt.

Noget af det pengene skal bruges til og som er en forudsætning for tilskud til foreningen, er støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer, men også andre lokalhistoriske aktiviteter. For at få del i publikationsstøtte skal man blot søge senest den 1. august eller 1. november. På vores hjemmeside kan man finde retningslinjer for ansøgninger, og hvad der tidligere er givet støtte til. Det kan variere noget fra år til år, hvor mange ansøgninger vi får, men også hvor mange, der får støtten i det år, der er søgt, da man har en frist på to år til at få klaret udgivelsen.

Indtil for nogle få år siden havde vi to konsulenter, men da Peter Korsgaard stoppede på grund af tidsmangel, var Tormod Hessel alene tilbage. Tormod har især taget sig af råd og vejledning til foreninger og omkring det organisatoriske vedrørende vedtægter, regler for generalforsamling m.v. ved foreningsoprettelser, hvorimod Peter Korsgaard især tog sig af vejledning omkring artikelskrivning, men kunne også hjælpe med ideer, med kildehenvisninger og faglige vurderinger. Nu har vi fundet en, der gerne vil føre det arbejde videre, nemlig Jørgen Mikkelsen, som er ansat på Rigsarkivet i København. Det er altså ham, I kan henvende jer til, når I i jeres foreninger har brug for rådgivning vedrørende arbejdet med manuskripter, publicering og fondsstøtte, men også ideer til foredragsemner og foredragsholdere. I kan finde de nødvendige oplysninger om ham på vores hjemmeside efter mødet her. Jeg kan kun opfordre jer til at gøre brug af denne mulighed for hjælp til at gøre arbejdet i foreningerne endnu bedre.

Med hensyn til vores økonomi er vi i en god gænge. Vores hovedindtægtskilder er kontingenterne og tilskuddet fra Statens Arkiver, et tilskud, vi som nævnt er meget afhængige af – også når det gælder vores årsmøder. I øvrigt vil vores kasserer Flemming Bruun gøre rede for økonomien under fremlæggelse af regnskabet.

I løbet af året sendes der nyhedsmail til foreningernes formænd, da det er vores kasserer, der har mailadresser på alle formændene, så vi håber, at formændene vil orientere foreningernes øvrige medlemmer.
Vores kasserer er også den, der giver det et lidt pænere layout.

Historiske Dage blev afholdt den 10.-11. marts for 4. gang i Øksnehallen, hvor DLF deltog igen i år. Vi havde en lille stand sammen med Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger og Samfundet for genealogi og Personalhistorie. Vi havde en rigtig god placering i år, og især lørdag var der rigtig mange forbi, som vi kunne fortælle om vores eksistens og om lokalhistoriske foreninger i det hele taget. Nogen havde aldrig hørt om os.

DHF, Dansk Historisk Fællesråd, er vores paraplyorganisation, som vi sammen med andre historiske foreninger, arkiver og institutioner er medlem af og har et godt samarbejde med. Det er DHF, der står for Historie-online, og det er DHF, der står for uddelingen af prisen for Årets Historiske Bog, en begivenhed, der før fandt sted forskellige steder i København, men de sidste år har fundet sted i Øksnehallen i København i forbindelse med Historiske Dage. Således også i år, hvor prisen gik til Rosanna Farbøl for bogen “Koldkrigere, medløbere og røde lejesvende. Kampen om historien”. Da kulturministeren havde meldt afbud, blev prisen overrakt af Poul Porskjær, formand for udvalget.

Endvidere har vi et meget udmærket samarbejde med andre historiske foreninger. En af vores nærmeste samarbejdspartnere er SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), som vi jo som nævnt udgiver Journalen sammen med.

Vi er sammen med andre kulturelle foreninger med i Det Frivillige Kulturelle Samråd, der bl. a. arbejder for at det frivillige kulturelle foreningsområde bliver synligt i kulturdebatten.

Her vil jeg til slutte med at rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg
for et glimrende arbejde og et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.

Efter aflæggelsen spurgte Ole Christensen, Værløse Historiske Forening, til ”forsvindingsnummeret” af Journalen, og Sv. Aage, Tølløse lokalhistoriske Forening, roste hjemmesiden.
Beretningen derefter vedtaget med akklamation.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskab for 2017 aflagt af kasserer Flemming Bruun. Overskud på knap 66.000 kr.
Ingolf Hansen, Herfølge Lokalhistoriske Forening, roste regnskabet.
Regnskabet vedtaget med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget med akklamation.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Budget for 2018 fremlagt af kasserer. Det balancerer med overskud på 34.000 kr.
Vedtaget med akklamation.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til styrelsen
I stedet for Ole Koefoed Nielsen og Helge Torm, der begge ønskede at træde ud, men gerne fortsatte som suppleanter, nyvalgtes Erik S. Christensen og Erik Nørr.

8. Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter nyvalgtes Ole Koefoed Nielsen og Helge Torm.

9. Valg af 2 revisorer
Genvalgt blev Gunhild Olesen Møller, Mors, og nyvalgt blev Lajla Thorslund, Gladsaxe.

10. Valg af revisorsuppleant
Som revisorsuppleant nyvalgtes Niels Thernøe, Skanderborg.

11. Eventuelt
Fra forsamlingen kom der kritik af forholdene på Danhostel for handicappede. Bestyrelsen lovede at tage hensyn til problemet ved udpegningen af mødested for næste årsmøde.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Konstituering

Umiddelbart efter generalforsamling afholdtes konstituerende møde. Til stede var Aase Windeballe, Ole Koefoed Nielsen, Helge Torm, Arne Fogt, Flemming Bruun, Erik Nørr og Erik S. Christensen.

Besættelse af tillidsposter i styrelsen
Formand: Genvalg af Aase Windeballe
Næstformand: Nyvalg af Erik Nørr
Kasserer: Genvalg af Flemming Bruun
Sekretær: Genvalg af Helge Torm

Nedsættelse af kursusudvalg
Erik S. Christensen, formand
Erik Nørr
Tormod Hessel
Flemming Bruun
Aase Windeballe

Nedsættelse af udvalg til publikationsstøtte
Ole Koefoed Nielsen, formand
Aase Windeballe
Arne Fogt

Dansk Lokalhistorisk Forenings repræsentant i Dansk Historisk Fællesforening
Aase Windeballe

Nedsættelse af redaktionsudvalg for Journalen
Aase Windeballe
Erik Nørr