Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen på Dalum Landbrugsskole, Odense, lørdag den 16. april 2016

1. Valg af dirigent
Flemming Bruun blev foreslået of valgt. Denne konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Årsberetning v/formanden Aase Windeballe:

Styrelsen
Endnu et år er gået, siden vi sidst var samlet til årsmøde, men to år, siden vi var her på Dalum Landbrugsskole, idet vi holdt årsmøde i Ry sidste år. Vi kan se tilbage på et godt år med et stabilt medlemstal, som vi dog stadig arbejder på at forøge. Møder i styrelsen og i udvalg er holdt dels privat og dels i Historiens Hus i Odense. Og endelig foregår en del på e-mail i dag.

Journalen
Vores medlemsblad, Journalen, som vi udgiver i samarbejde med (SLA) Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver og nu også sammen med (ODA) Organisationen Danske Arkiver udkommer tre gange om året, og det nåedes lige akkurat i 2015, de to sidste for nogens vedkommende i omvendt rækkefølge, idet anmeldernummeret desværre var blevet kraftigt forsinket. Det første nummer var et temanummer i anledning af kvindernes valgret. Det kom der positive reaktioner på, så måske et temanummer engang imellem kan være en god idé, men ellers er det en blanding af forskellige emner, der behandles i bladet. Der vil blive strammet op på udgivelserne, således at der kommer et nummer i april – det er på trapperne i år, et anmeldernummer i september og endelig et nummer i december.
Journalens redaktør Johnny Wøllekær og redaktionen holder hvert år i begyndelsen af året et redaktionsmøde, hvor de enkelte numre evalueres, og hvor der fremkommer nye ideer til indhold.
Skulle nogen af jer eller nogen derhjemme i jeres foreninger have ideer til emner, der ønskes behandlet, er I meget velkomne til at sende dem til redaktøren, eller skulle nogen ligefrem have lyst til at skrive en artikel til bladet, kan man også kontakte redaktøren.
Mange foreninger sender deres årsskrifter og bøger udgivet i det forløbne år til redaktøren til anmeldelse. Det er dejligt at se de mange udgivelser og få dem anmeldt, men måske var der endnu flere, der kunne benytte sig af denne mulighed for at få deres udgivelser anmeldt. Det er mit indtryk, at der de sidste par år ikke har været helt så mange som tidligere.
For DLF gælder det, at bladet sendes direkte til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i de lokalhistoriske foreninger, der er medlem af DLF. Derfor er det vigtigt, at man melder tilbage til DLFs kasserer, når der sker ændringer i bestyrelserne. I SLA og ODA sendes bladene til arkiverne. Derudover er der enkeltpersoner og organisationer både i ind- og udland, der abonnerer på bladet.

Støtte
Hvert år søger vi Statens Arkiver om midler til at drive foreningen for, og hvert år er vi spændte på resultatet, da vi er afhængige af de penge, vi får derfra, men også i 2015 blev vi betænkt med et beløb nogenlunde på samme størrelse som året før. En del af det tilskud, vi får, skal anvendes på at støtte bl.a. bogudgivelser, men der kan også være tale om at støtte andre aktiviteter. Både regler for at søge tilskud og tidspunkt for ansøgning kan man læse om på vores hjemmeside, hvor man også kan se, hvilke værker, der er blevet givet støtte til. Det kan variere fra år til år bl.a. fordi pengene ikke altid kommer til udbetaling i det år, de er søgt, men først når bogen, der er søgt støtte til, er udkommet. Der har ikke været så mange ansøgninger på det sidste, men husk, at I er meget velkomne til at søge og ansøgningsfristerne er den 1. august og 1. november. Det kan altså stadig nås i år!
En del af de penge, vi får fra Statens Arkiver, bruges også til at holde prisen på vores årsmøde nede på et rimeligt niveau. For at det kan komme så mange foreninger som muligt til gode, har vi undertiden set os nødsaget til at begrænse deltagerantallet pr. forening.

Hjemmeside
Som nævnt kan man læse om støtte til bogudgivelser på vores hjemmeside, dansklokalhistoriskforening.dk. Det er også her, I kan hente diverse andre oplysninger om DLF, bl.a. se, hvem der er med i styrelsen.

Konsulenter
Tormod Hessel er DLFs konsulent. Der har været lidt mere for konsulenten at lave i år. Der har været nogle opgaver, der kunne klares pr. telefon, men derudover har der været et besøg i Amtshistorisk forening for Ringkøbíng – som vi lige har hørt om – i forbindelse med et arrangement, hvor man gerne ville have ideer til at forøge medlemstallet. Der har også været mere specifikke opgaver, som ikke helt faldt ind under, hvad der kunne klares alene i DLF regi.

Økonomi
Vores hovedindtægtskilder er kontingenterne og tilskuddet fra Statens Arkiver. Vi forsøger at holde økonomien i en god balance, hvilket vores kasserer Verner Hansen vil gøre rede for under fremlæggelse af regnskabet.

Kulturelle Samråd
De sidste år har jeg omtalt Det Frivillige Kulturelle Foreningsnetværk og nævnte sidste år, at der var planer om at etablere et samråd. Der blev afholdt stiftende repræsentantskabsmøde den 2. maj 2015 i Odense, og det fik navnet Det Frivillige Kulturelle Samråd.

Samarbejde med andre
I går holdt DHF (Dansk historisk Fællesråd) deres repræsentantskabsmøde hos os. DHF er en paraplyorganisation, som vi sammen med andre historiske foreninger, arkiver og institutioner er medlem af, og der er tradition for, at DHF holder deres repræsentantskabsmøder hos en af søjleforeningerne, og i år blev det altså hos os.
Det er DHF, der står for Historie-online, som man arbejder på at få lagt om til en ny og moderne hjemmesideløsning, og det er man i gang med at søge fondsmidler til. Forhåbentlig findes der en løsning, så siten kan leve videre. Det er også DHF, der står for uddeling af prisen for Årets Historiske Bog. For andet år i træk fandt uddelingen sted i Øksnehallen og prisen gik i år til fembindsværket Dansk Skolehistorie, der er redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith, men som har en lang række forfattere bl.a. Erik Nørr. Prisen blev overrakt af formanden for folketingets kulturudvalg, Orla Hav.
Det er også DHF, der udgiver det digitale tidsskrift Kulturstudier, som udkommer to gange om året.
Vi har et meget udmærket samarbejde med andre historiske foreninger. En af vores nærmeste samarbejdspartnere er SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), som vi jo som nævnt udgiver Journalen sammen med.

Historiske Dage
Som nævnt blev Årets historiske pris uddelt i Øksnehallen. Det var i forbindelse med Historiske Dage, som fandt sted der for andet år i træk. I år deltog vi fra DLF, hvor vi havde en lille stand sammen med Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. Der var rigtig mange mennesker, der havde fundet vej til Øksnehallen, og mange kom forbi og fik en snak om DLF og lokalhistoriske foreninger.

Tak
Her vil jeg til slutte med at rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg for et glimrende arbejde og et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Aflagt v/kasserer Verner Hansen. Godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Vedtoges uændret.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Melskens: Kan trykning af Journalen ikke gøres billigere? Verner Hansen: Vi undersøger det! Budget vedtaget.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til styrelsen
Genvalg af Ole Koefoed Nielsen, Helge Torm og Arne Fogt.

8. Valg af 2 suppleanter
Genvalg af Erik Nørr og Erik Christensen.

9. Valg af 2 revisorer
Genvalg af Melskens og Gunhild Olesen Møller (GOM).

10. Valg af revisorsuppleant
Genvalg af Bent Skov Larsen.

11. Eventuelt
Melskens takkede for valget af Dalum igen – og for arbejdet i øvrigt. GOM takkede revisor for regnskabet. Aase takkede Fl. Bruun for dirigentskabet.

Helge Torm
Refererende sekretær