Generalforsamlingen 2006

Generalforsamling i Hornstrup Centret lørdag den 1. april 2006

Aase Windeballe byder velkommen – med en hilsen fra DHF´s formand

1) Valg af dirigent
E. Tønder Andersen blev valgt til dirigent

2) Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Aase blev konstitueret som formand sidste år, efter at Erik Helmer Pedersen trak sig.
EHP er dog stadig meget engageret – bl.a. med et projekt om Englandskrigene.
Journalen, som DLF sammen med SLA har samarbejdet omkring, er udkommet med mange spændende artikler, og Harriet M. Hansen løser arbejdet meget entusiastisk. SLA valgte imidlertid at opsige samarbejdet, men efter flere møder mellem Harriet, kasserer Karen Margrethe Sørensen, Aase og SLA er man blevet enige om at fortsætte samarbejdet året ud – dvs. til udgangen af 2006. SLA har udtrykt ønske om ændring af navn og layout for bladet.

I seneste Nyhedsbrev blev de lokale foreninger opfordret til at maile en kontaktadresse. Det har foreløbig resulteret i 11 svar, men for at Hvidbogsprojektet skal kunne fuldendes og blive en nyttig funktion på DLF’s hjemmeside (dvs. med links til alle foreningerne) må de resterende foreninger gøre følge og besvare opfordringen. Hjemmesiden skal også bruges til at reklamere for årsmøderne, der jo udover foredragsvirksomheden tillige fungerer som et mødested, hvor de lokale foreninger kan gøre opmærksom på sig selv.

Af regionale møder har der været afholdt et i Århus. Det var et inspirationsmøde, som forløb ganske tilfredsstillende. 


Samarbejdet med DHF har været præget af en diskussion omkring tidsskriftet Fortid og Nutid, hvorvidt det skulle digitaliseres eller fortsætte i papirform. Der er endnu ingen konklusion kommet herpå. ”Historieonline” er til gengæld blevet en meget populær hjemmeside. Man kan abonnere på den.

Af nye bogudgivelser har Peter Korsgaard (lokalhisorisk konsulent) fået udgivet en bog om vejledning til kortlæsning. Desuden skal erindres om DLF’s egen udgivelse, bogen: Andersen og Danmarkshistorien, som blev præsenteret af Værløse Museum.

Projekter:
EHP har søsat et nyt projekt om Englandskrigene. Det præsenteredes af EHP selv.
Englandskrigen har sin berettigelse som projekt derved, at almindelige mennesker er kommet til orde. I Nordjylland har projektet foreløbig taget form af en lang række udstillinger. De involverede personer, incl. EHP, agter desuden at skrive en bog, som skal have 3 indfaldsvinkler: En rigshistorisk, en regional og en lokalhistorisk. Bogen vil komme i løbet af 2006 eller begyndelsen af 2007.

I Værløse og Farum har man fået søsat projekt ”Studiekreds”. Dette projekt har som formål at binde de to kommuner sammen. EHP er konsulent på det, og også dette projekt skal munde ud i en bog.
Projektet skal sidenhen sammenholdes med projektet i Nordjylland.

I Birkerød skal Bent Skov Larsen og EHP 5. april afholde et møde, hvor de vil forsøge at følge op på et tidligere bogprojekt: ”Kystbanen og dens omgivelser”. Denne gang skal det handle om en fælles 1807-dag, hvor alle områdets 9 lokalhistoriske foreninger kan deltage omkring de lokale initiativer, der blev gjort i forbindelse med krigsåret 1807. Specielt vil samspillet mellem det rigshistoriske, det regionale og det lokalhistoriske blive vægtet.

DLF har to lokalhistoriske konsulenter:

Tormod Hessel, som bl.a. kan hjælpe med idéer til foredrag, foreningsvedtægter, copyrights m.m. og Peter Korsgaard, som rådgiver i forbindelse med bogudgivelser, dvs. research, skriveproces og udgivelse. DLF kan yde støtte til sådanne lokalhistoriske publikationer.

Ole Koefoed Nielsen redegjorde for DLF’s støttevirksomhed.: Udvalget består af Rigmor Lillelund og OKN selv. I sidste nummer af Journalen har man kunnet finde en vejledning i, hvordan man søger støtte, og siden har det strømmet ind med ansøgninger. Pengene fordeles mellem de støtteberettigede projektansøgninger to gange om året – efter hver ansøgningsfrist, som er 1.april og 1.november. Støtten gives både til lægfolk og professionelle, men der ydes ikke støtte til allerede gennemførte, men underskudsgivende publikationer. I 2005 kom der 10 ansøgninger, bl.a. om de Nordsjællandske herligheder, en dvd-film om Bogense og af årsskrifter, Byens lys og ildsjæle i Viborg, Hylke sogn bind 3 af Anna Rasmussens, og endelig en 100 års jubilæumsbog. I 2006 er der allerede nu kommet 11 ansøgninger. I Jylland kan man i øvrigt også søge støtte til lokalhistorisk litteratur fra Landsarkivet i Viborg. 

Aase takkede hernæst styrelsen for samarbejdet.

Spørgsmål til beretningen:

Dan Olsen, Hvidovre, ville høre om der blev valgt en ny bestyrelse i SLA. Svar.: Ja, og to fortsatte i den nye bestyrelse. 

Bent Skov Larsen spurgte EHP, om det skal være i 2007, at projektet om Englandskrigene skal færdiggøres og præsenteres. I Humlebæk f.eks. knytter de historiske begivenheder sig mere til havnen og året 1810, og så er man fremme ved 2010, som præsentationsår. EHP: 1807 – 1808 – 1809 – 1810 – vi fejrer det, når det passer os.

Jørgen Melskens: Hvorfor skal vi fejre 200 året for et nederlag? Hvad med begivenhederne bagefter – vi gik bankerot osv.

EHP: Projektet er ikke tænkt for at nederlaget skal være omdrejningspunktet – det er vigtigere at fokusere på, at det er første gang man i Danmark begynder at overveje konsekvensen af at være et dobbeltmonarki. Danskerne får en ny fornemmelse af, at der må holdes sammen på det område, hvor dansk er modersmålet. Det viser den samtidige skoledebat også. Det er et helt nyt land, der opstår.

En kommentar fra Dan Olsen, der er godt tilfreds med emnet, for det er i forvejen velbeskrevet, men der skete meget forskelligt rundt omkring i de lokale områder I Avedøre f.eks. må det handle om de engelske soldater.

E. Tønder Andersen spurgte til Kystbaneprojektets geografiske udstrækning. Svar: Det nordlige hjørne af Sjælland.

Per E. Tidgen undrede sig over, at støtteansøgningsantallet, som OKN oplyste, ikke passede med regnskabets opgivelser. OKN og KMS: Regnskabet viser det, der allerede er udbetalt.

Jørgen Melskens gjorde til sidst opmærksom på, at der i sidste års referat står anført, at Ejner Petersen, Kolding, blev valgt til revisor. Der burde have stået Ejner Hansen. Mette Ehlers beklagede fejlen.

3) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
KMS redegjorde for regnskabet – se dette.
Et medlem fra Ledøje-Smørum ville høre, hvordan man kan få mere i portostøtte, end man får støtte til. (Desværre må nærværende referent appellere til Karen Margrethe om svaret).
Der blev også spurgt om fremkomsten af de 4 pct. af kontingentmassen, der skal betales som medlemskontingent til DLF. KMS: Det er beregnet for mange år siden på baggrund af de daværende abonnenter. 

Regnskabet blev derefter godkendt

4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Uændret kontingent, dvs. 4 pct. af kontingentmassen, dog min. 400 kr. og max. 2500 kr. Abonnenter betaler 130 kr.

5) Forelæggelse af budget for det kommende år
KMS tør ikke sætte tilskuddet fra tipsmidlerne højere end i år (154.000 kr.), selv om vi søger om mere.

Dan Olsen: Hvorfor er der en forskel på 37.000 kr.? For at dække et eventuelt underskud? KMS: Jeg regner med, at der kommer flere penge ind fra H.C.Andersen bogen, EHP opfordrede kraftigt foreningerne til at købe nogle eksemplarer af bogen. 

Per E. Tidgen. Kan det ikke være farligt at budgettere med et underskud. På den måde vil vi dræne formuen. EHP: Vi er nødt til at tære på vores formue, ikke mindst m.h.p. støtten fra Statens arkiver Per E. Tidgen: Det er rart at vide for generalforsamlingen.

6) Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

7) Valg til styrelsen
Ole Koefoed Nielsen blev genvalgt
Erik Helmer Pedersen blev genvalgt

8) Valg af 2 suppleanter
Bent Skov Larsen blev genvalgt
Rigmor Lillelund blev genvalgt

9) Valg af 2 revisorer
Gunhild Olesen Møller, Morsø Slægtshist. Forening, blev valgt
Palle E. Petersen genvalgt

10) Valg af revisorsuppleant
Jørgen Melskens blev genvalgt.

11) Eventuelt
Per E. Tidgen foreslog, at der laves om på rækkefølgen på generalforsamlingens dagsorden, således at kontingentet kommer til sidst – efter budgetforslag. Styrelsen vil tage det til efterretning.

Dorte Worsøe ville høre, hvorfor man skal afskrive et lydbånd? Som led i et arkivarbejde er hun blevet bedt om det. Jørgen Melskens mente, at teknologien er så langt, så dette tidskrævende arbejde snart må være en saga blot. Birgit Flemming Larsen, Aalborg, indskød hertil, at alle arkiver har lydbånd på skrift: Det er vigtigt, at de bliver transcriberet, for med tiden kan man ikke høre, hvad der bliver sagt. Blandt generalforsamlingens deltagere havde man dog kendskab til mange arkiver, hvor båndene ikke var blevet transcriberet.

Jørgen Melskens havde et forslag til et kursusprogram: En kvalificeret gennemgang af de moderne (elektroniske) hjælpemidler i arkivarbejdet.

Preben Buhl-Madsen: Hvad skal vi gøre med de mange foreninger? Skal de slås sammen? Ville det ikke være rart for styrelsen at kende foreningernes mening om denne sag?

ME 2006