Vedtægter

§ 1. Navn
Foreningens navn er Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF).

§ 2. Formål
Foreningens formål er at styrke interessen for dansk lokalhistorie, herunder fremme det folkelige lokalhistoriske arbejde.
Med dette formål kan foreningen udgive publikationer, afholde kurser og iværksætte andre aktiviteter. Foreningen kan tilslutte sig og samarbejde med beslægtede organisationer.
Foreningen skal ved sin virksomhed fremme samarbejdet mellem lokalhistoriske foreninger, institutioner og enkeltpersoner samt virke for medlemmers interesser over for offentlige myndigheder.

§ 3. Medlemmer
Som medlemmer kan optages foreninger, institutioner og enkeltpersoner.

§ 4. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal. Indkaldelse indeholdende dagsorden sker skriftligt med mindst 5 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styrelsen i hænde senest 1. februar.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte
1. V
alg af dirigent
2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Forelæggelse af budget for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg til styrelsen
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
1
0. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsen finder, at der er grund hertil, eller mindst 1/5 af samtlige stemmer skriftligt over for styrelsen forlanger det med angivelse af det eller de emner, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker efter samme regler som for ordinær generalforsamling.
Der tages skriftligt referat af alle generalforsamlinger. Referatet underskrives af dirigenten.

§ 5. Afstemningsregler
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra de i par. 9 nævnte forhold. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt fra andre medlemmer. Stemmeret forudsætter medlemskab pr. 1. februar. Enkeltpersoner har ingen stemmeret. Generalforsamlingens beslutninger træffes efter følgende afstemningsregler:
Institutioner og lokalhistoriske foreninger med indtil 500 medlemmer har én stemme. Lokalhistoriske foreninger med 500-999 medlemmer har to stemmer, med 1000-1499 tre stemmer og så fremdeles. Stemmetallene gælder pr. 1.2.

§ 6. Styrelsen
Foreningen ledes af en styrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at henholdsvis 2 og 3 medlemmer afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Styrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Styrelsen repræsenterer foreningen i alle økonomiske og juridiske forhold.
Foreningen tegnes af formanden sammen med et styrelsesmedlem. Styrelsen kan meddele prokura.
Styrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af styrelsen er til stede. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

§ 7. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamlinger med simpel stemmeflerhed. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal indsendes til styrelsen senest 1. februar og udsendes sammen med dagsordenen til generalforsamlingen.

§ 9. Opløsning
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af stemmerne er repræsenteret. I modsat fald indkaldes til ny generalforsamling til afholdes inden 2 måneder efter den første. Indkaldelsesprocedure sker i henhold til par. 4. På begge generalforsamlinger træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed.
Ved foreningens opløsning skal de eventuelle aktiver anvendes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til lokalhistorisk forskning. Afgørelsen foregår ved simpel stemmeflerhed. Ved opløsning tilfalder foreningens arkiv Rigsarkivet.
Det påhviler den siddende styrelse at fungere, indtil generalforsamlingens beslutninger er gennemført.

Vedtaget 24. august 1991