Generalforsamlingen 2005

Generalforsamling i Hornstrup Centret lørdag den 2. april 2005

EHP byder velkommen – herunder også til DHF og SLA

1) Valg af dirigent
E. Tønder Larsen blev valgt til dirigent

2) Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
I 2003 søsatte Erik Helmer Pedersen DLF´s H.C. Andersen projekt med et oplæg til alle medlemmer. Flere foreninger reagerede på opfordringen til at deltage, og efter at form og indhold var blevet drøftet, gik fem foreninger sammen med EHP i gang med manuskript til en bog. Mange problemer har skullet overvindes ikke mindst af økonomisk art, og især det sidste år har været travlt og anstrengende for styrelsen og de associerede, men resultatet foreligger nu med bogen: Andersen og Danmarkshistorien.
I det store og hele har vi et godt samarbejde med vores naboforeninger. Det har dog ligget lidt underdrejet i det forgangne år. Vi vil derfor prioritere dette samarbejde højere fremover, for der er store opgaver, der venter på at blive løst.
Vi er glade for samarbejdet indenfor DHF. Her ligger et vigtigt koordineringsarbejde og venter. EHP anbefalede i den forbindelse Fortid og Nutid til DLF´s medlemmer. Tidsskriftet får ikke mange lokalhistoriske bidrag, så skulle man ligge inde med upublicerede lokalhistoriske artikler – eller har tænkt sig at kaste sig ud i skriverier, opfordres man til at sende ind til Fortid og Nutids redaktion.
Vores økonomi: I 2004 fik vi et let forøget tilskud på 154.000 kr. fra Staten mod 150.000 kr. i 2003.
Rigmor Lillelund orienterede om vores publikationsstøtte. Der har været 16 ansøgninger til såvel bøger som årsskrifter m.m., og emnerne har været mangfoldige. Én ansøgte imidlertid om tilskud med tilbagevirkende kraft, så derfor pointerede RL, at man ikke kan søge om tilskud til bøger, der allerede er udgivet.
Med SLA har vi besluttet at fastfryse fordelingsnøglen for Journalen med ca. 2/3 og 1/3 for hhv. DLF og SLA, men samtidigt enighed om at fastfryse udgiftsbudgettet og helst nedbringe det.
Hjemmesiden: Mette orienterede om denne. Adressen er www.dansklokalhistoriskforening.dk. Siden har haft en lang og trang vej og er endnu ikke færdig, men man kan på nuværende tidspunkt finde flere oplysninger bl.a. omkring bestyrelsen, konsulenter, årsmøder, bestyrelsesmøder og vores foreningslove.
Hvidbogen: Der er afholdt regionale møder bl.a. i Nordsjælland (Fredensborg), og i Viby J. har man haft en inspirationsdag m.h.p. at få sat gang i nogle bredere projekter. I Sorø Amt er et planlagt projekt om amtets landindustrielle historie, søsat af EHP og Peter Korsgaard, blevet aflyst. Der kunne ikke skabes tilstrækkelig stor interesse herfor.
I fremtiden ser EHP er stor opgave for de lokalhistoriske foreninger: at redde erindringen om det historiske i takt med at lokalbefolkningen flytter til byerne.
Tak til sidst til Tormod Hessel for hans arbejde med vores kursusvirksomhed. Vores næste idé er at etablere et strategiudvalg, en slags ”tænketank”, hvor vi kan drøfte de erfaringer, vi har indhøstet fra de regionale møder og fra det fælles projektarbejde. Tak til alle, der har gjort en indsats for det lokalhistoriske. Tak til styrelsens enkelte medlemmer og en særlig tak til kasserer og sekretær, som tager sig af hverdagens slidsomme arbejde..

3) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
KMS redegjorde for regnskabet.
Spørgsmål fra Jørgen Melskens omkring Journalen (tilskud og SLA). EHP og KMS redegjorde nærmere for de tanker, der ligger bag den vedtagne udgiftsfordeling.

4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Uændret kontingent 4 pct. af kontingentmassen, dog min. 400 kr. og max. 2500 kr. Abonnenter  betaler 130 kr.

5) Forelæggelse af budget for det kommende år
KMS tør ikke sætte tilskuddet fra tipsmidlerne højere end i år (154.000 kr.), selv om vi søger om mere.
Jørgen Melskens: Er budgettet for 2005 eller 2006?
Det er for 2005!
JM: Det er problematisk at fastlægge for 2005, når vi er ¼ inde i året. Vi bør tage hul på det følgende års budget (2006), samtidig med at vi fastsætter årets budget.
Bent Skov Larsen: Hvad dækker kursusvirksomhed over?
Det er årsmødet! Vi har sat taksterne ned, for at få flere med til årsmødet.
Jørgen Melskens opfordrer til, at vi ikke sætter prisen op for kursusdeltagelse, for det er et økonomisk problem for foreningerne, og transporten er også dyr.

6) Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag ind.

7) Valg til styrelsen
Karen Margrethe Sørensen – genvalgt
Mette Ehlers – genvalgt
Tormod Hessel ønskede ikke genvalg. Aase Windeballe blev valgt.

8) Valg af 2 suppleanter
Henning Ringgaard Lauridsen ønskede ikke genvalg. Bent Skov Larsen blev valgt
Rigmor Lillelund – genvalgt

9) Valg af 2 revisorer
Aase Windeballe – kunne ikke genvælges. Ejnar Petersen, Kolding og Omegns lokalhistoriske forening, blev valgt
Palle E. Petersen genvalgt

10) Valg af revisorsuppleant
Erling Tønder Andersen ønskede ikke genvalg. Jørgen Melskens blev valgt.

 11) Eventuelt
SLA´s formand Asbjørn  Hellum kunne pg.a. udenlandsrejse ikke være til stede. I hans sted overbragte SLAs styrelsesmedlem Søren Skov, Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, SLAs hilsen til DLFs årsmøde. Efter hans opfattelse kunne lokalarkiverne ikke undvære de lokalhistoriske foreninger. Han ønskede os derfor al mulig held og lykke fremover, for DLFs fremgang bliver også til nytte for SLA.
Poul Porskær Poulsen, formand for dansk Historisk Fællesråd DHF, indbød DLF´s medlemmer til at overvære dens generalforsamling umiddelbart efter vort møde.  Han takkede for samarbejdet med EHP og tilføjede, at man jo ikke altid var enig – men at det ikke gjorde noget.
DHF´s hjemmeside, Historie online, vil gerne modtage indlæg fra foreningerne og opfordrer os til, at vi bruger siden.
Held og lykke med arbejdet.

EHP: Tak til Henning Ringgaard Lauridsen. Han har gjort et meget stort arbejde i vores forening. Hans bud på løsninger har altid indeholdt en soliditet.

Det bliver et stort savn, at vi må sige farvel til Tormod Hessel. Men han vil næppe –  og forhåbentlig da –  ikke svigte os helt. Tormod er selve definitionen på en ildsjæl. Han arbejder kun for sagen. Hjertelig tak for samarbejdet!.

E. Tønder Andersen sluttede generalforsamlingen og opfordrede til, at vi holder fast i vores identitet, når vi nu får strukturreformen.

ME april 2005