2018 Befæstningsværker i Danmark i nyere tid

Program for Dansk Lokalhistorisk Forenings ÅRSMØDE og GENERALFORSAMLING
Ribe den 13.-15. april 2018

 Emnet er i år Befæstningsværker Danmark i nyere tid.  Forsvarsværker har været politik si­den vikingetiden, når Danernes Mark skulle forsvares mod syd, nord, øst eller for den sags skyld mod vest. Gennem foredrag vil vi høre om forsvarsværker så­vel i det sønderjyske område som i København, og på den traditionelle tur lørdag formiddag vil vi besøge et af dem samt Zeppelin-museet i Tønder, som rummer en fantastisk spændende historie. Også den nyeste forskning indenfor arbejdet med at formidle sporene efter Anden Verdenskrig vil vi blive præsenteret for samt ”Atlantvoldens” mange bygningsværker.

Tilmelding og praktiske oplysninger

Mødested
Danhostel Ribe, Sct. Peders Gade 16, 6760 Ribe.
Tlf.: 75420620, mail: ribe@danhostel.dk.

Pris
1.300 kr. for medlemmer (800 kr. for ét døgn), 1.900 kr. for ikke-medlemmer (1.300 kr. for ét døgn).
Deltagelse alene i generalforsamlingen er gratis.

Tilmelding
Sker skriftligt til foreningens kasserer Flemming Bruun, flemming.bruun@gmail.com.
Ved tilmelding oplyses foreningens navn samt navnene på deltagerne.
Tilmelding skal ske senest 8. marts 2018.

Betaling
Sker ved overførsel Nordea reg.nr. 2316 kto.nr. 5820 002 021. Husk at anføre tydelig afsender.
Betaling skal ske senest 8. marts 2018.

Kursusansvarlig
Styrelsesmedlem Helge Torm, tlf.: 29931891.

NB! Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Program 

Fredag den 13. april
Kl. 15-16     Ankomst og indkvartering
Kl. 16:00     Velkomst v/landsformanden Aase Windeballe og
Kl. 16:00     lederen af Sydvest­jyske Museer, museumsdirektør Flemming Just
Kl. 16:00     Praktiske oplysninger v/kursusudvalgsformanden
Kl. 18:00     Middag
Kl. 19:30     Foredrag: Befæstninger og byudvikling
Kl. 21:00     Aftenhygge

Lørdag den 14. april
Kl. 08:00     Morgenmad
Kl. 09:00     Udflugt til Zeppelin-museet i Tønder
Kl. 12:30     Frokost
Kl. 13:00     Foredrag: Sikringsstilling Nord – en tysk befæstningslinje i Sønder­jyl­land
Kl. 14:45     Kaffe
Kl. 15.00     Byvandring i Ribes historiske bymidte v/lokale guider
Kl. 16:00     Generalforsamling i.h.t. vedtægterne og derpå foreningsorientering
Kl. 18:00     Festmiddag
Kl. 19:30     Grevinden af Bagsværd  og hyggeligt samvær

Søndag den 15. april
Kl. 08:00     Morgenmad
Kl. 09:00     Foredrag: Københavns land- og søbefæstning fra 1886-1922 – den­gang og nu
Kl. 10:15     Kaffe
Kl. 10:30     Foredrag: Musealisering af Atlantvolden
Kl. 11:45     Farvel og tak v/landsformanden
Kl. 12:00     Frokost – Herefter opbrud og hjemrejse

Foredrag m.m.

Befæstninger og byudvikling
Foredrag v/ Jens Ole Christensen, seniorforsker ved Tøjhusmuseet (Nationalmu­seet)
Nogle danske byer har en fortid som fæstningsbyer. I 1600-tallet blev der udvik­let et nyt dansk befæstningssystem, der dækkede hele det daværende danske monarki. En gruppe af byer som København, Rendsborg og Christiania fik nøgle­roller, men også andre byer og steder fik en rolle som befæstninger heri. Ikke alene satte det nogle rammer for byernes udvikling, det dannede i nogle tilfælde også udgangspunktet for en egentlig byudvikling, med fæstningen Fredericia som det klassiske eksempel.

Udflugt til Zeppelin-museet i Tønder
Vi bliver vist rundt på museeet. På hjemturen til Ribe opsøges, om tiden tillader det, et par af anlæggene fra den tyske Sikringsstilling Nord.

Sikringsstilling Nord – en tysk befæstningslinje i Sønderjylland
Foredrag v/Dan Obling, lokalhistoriker og næstformand i Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord
Under 1. verdenskrig opførte tysk militær en omfattende forsvarsstilling tværs over Nordslesvig. Forsvarsstillingen blev kendt under navnet Sikringsstilling Nord og skulle forhindre et eventuelt engelsk angreb på det tyske kejserrige nordfra. Stillingen bestod af mere end 900 anlæg – bunkere, kanonbatterier, veje, jernba­ner m.m. Efter genforeningen blev størstedelen af stillingen ødelagt ved spræng­ning udført af det danske militær. En mindre del af anlæggene undgik at blive øde­lagt, og nogle af dem er der i dag etableret adgang til.
I tekst og billeder fortælles om stillingens baggrund og dens korte, men spæn­den­de historie under 1.vVerdenskrig. Der vil blive vist billeder fra stillingen under krigen samt nogle af anlæggene, som de tager sig ud i dag.

Grevinden af Bagsværd
Causeri v/ Arne Fogt
Arne Fogt fortæller om den fantastiske kvindeskæbne  Angelica Pierri, som blev gift med den ene hovedrige mand efter den anden og hvis liv endte så tragisk, da hun giftede sig af kærlighed.

Københavns land- og søbefæstning fra 1886-1922 – dengang og nu
Foredrag v/lektor Niels Ulrik Kampmann Hansen
Da Københavns historiske volde blev nedlagt som fæstningsværk i 1857, var byen i praksis uden reelt forsvar. Efter mange års tovtrækkeri lykkedes det at få byg­get en betonfæstning i en ring 10-15 km fra byen. Den bestod af Vestvolden, en række forter og batterier samt et oversvømmelsessystem mod nord. Under 1. verdenskrig forstærkedes fæstningen, men efter krigen blev den nedlagt og på det nærmeste glemt. I disse år er dele af landbefæstningen gravet frem og re­stau­reret. Foredraget kommer også ind på Søbefæstningen, og det vil være ledsaget af billeder.

Musealisering af Atlantvolden
Foredrag v/Chrestina Dahl, museumsinspektør & Ph.D. Fellow ved Vendsyssel Historiske Museum & Aalborg Universitet
Langs den jyske vestkyst ligger talrige bygninger i beton, der gennem årene er blevet tumlet omkring af den rå natur. Det er bunkerne, der som tomme skaller udgør rester af Hitlers Atlantvold. Umiddelbart efter befrielsen i 1945 ønskedes dette mørke kapitel af Danmarks historie glemt, hvorfor bunkerne skulle fjernes. Det viste sig dog ikke at være så lige til, hvorfor de blot blev gemt af vejen, så godt det lod sig gøre. Med tiden kom en del bunkere dog igen til syne, og flere bun­kerområder på strækningen blev omdannet til museer, hvor blandt andet Atlantvoldens historie blev formidlet for den bredere befolkning.
Hør i foredraget om, hvordan hele denne proces med musealisering af bunkerne foregik, og hvordan den har udviklet sig frem til i dag.

Generalforsamling

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til styrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Valg til styrelsen
Helge Torm og Arne Fogt modtager genvalg. Ole Koefoed Nielsen genopstiller ikke, i stedet foreslår styrelsen Erik Nørr, nuværende suppleant.
Valg af 2 suppleanter
Erik S. Christensen modtager genvalg. Styrelsen foreslår Ole Koefoed Nielsen til den anden suppleantpost.
Valg af 2 revisorer
Revisorer er Jørgen Melskens og Gunhild Olesen Møller. Jørgen Melskens genop­stiller ikke.
Valg af revisorsuppleant
Revisorsuppleant er Bent Skov Larsen.

Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styrelsen i hæn­­de senest 1. februar 2018.