Generalforsamlingen 2009

Generalforsamling i Hornstrup Centret lørdag den 25. april 2009

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt E. Tønder Andersen. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
Ingen bemærkninger til dagsorden.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Formanden, Aase Windeballe, fremlagde styrelsens beretning:

Styrelsen
DLFs styrelse kunne, så længe Harriet Hansen var redaktør af Journalen, holde møde i Historiens Hus i Middelfart, men efter redaktørskiftet har vi holdt møde dels privat hos Ole Koefoed i Skanderborg og i Historiens Hus i Odense; men fremover vil vi nok kunne holde møderne i Historiens Hus i Odense, så længe Johnny Wøllekær er redaktør. Det er dyrt at få mødelokaler i forbindelse med restauranter, så af økonomiske grunde forsøger vi at finde andre steder.
Ud over styrelsesmøder har der været holdt en række udvalgsmøder dels privat og dels i Historiens Hus i Odense.

DLF som organisation
Foreningens medlemstal holder sig nogenlunde konstant. Der har været et par udmeldelser, men der er heldigvis også kommet nye til. Foruden lokalhistoriske foreninger og amtsforeninger, som vi stadig kalder de historiske samfund, har vi nogle institutioner og privatpersoner som medlemmer.

Journalen
Vores medlemsblad, Journalen, som vi udgiver i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), er igen i gode hænder, og dermed inde i en god gænge med den nuværende redaktør, Johnny Wøllekær fra Stadsarkivet i Odense. Der udkommer tre numre om året, hvoraf det ene er et anmeldernummer. Her anmeldes foreningsudgivelser og andre historiske værker til glæde og inspiration for vore mange læsere. De mange værker, små som store, tykke og tynde, vidner om den interesse for lokalhistorien, der er rundt om i vort land og giver et indtryk af, at der foregår rigtig meget. Forudsætningen for at få en udgivelse anmeldt, er, at værket bliver sendt til redaktøren, Johnny Wøllekær. Harriet Hansen er stadig med i redaktionen, så de bøger, der er sendt til hende, vil også blive fordelt til anmeldelse. Nogen vil måske mene, at der er en lidt skæv fordeling på områderne; men det skyldes jo ganske enkelt, at der fra nogle områder kun har været indsendt nogle få stykker til anmeldelse.
Forhåbentlig har I alle modtaget det nye nummer, der er udkommet her i april. Nogen kunne måske ønske, at bladet havde et lidt stivere omslag, men vi forsøger at holde bladet lige under 100 gram, da forsendelsen er en vægtig post på budgettet; men det vil vores kasserer muligvis komme nærmere ind på.

Regionale møder
DLF yder støtte til afholdelse af regionale møder. Det er der stadig ikke så mange, der har benyttet sig af. På Sjælland har der igen i år været holdt et møde for foreningerne i det, der før hed Frederiksborg Amt. Her går det på skift, hvem der skal stå for arrangementet, så i år blev mødet holdt i Allerød. Desværre er der ikke så mange steder, man har taget ideen om regionale møder op.

Konsulenter
DLF har to konsulenter, som man i foreningerne kan trække på, nemlig Peter Korsgård og Tormod Hessel. Så vidt jeg har forstået er de ikke ligefrem blevet overbebyrdet med opgaver i år. Begge har de kunnet klare det hele pr telefon eller brev.

Projekt Englandskrigene
Englandskrigsprojektet – regional- og lokalhistorisk betragtet, som har været omtalt de sidste gange er ved at finde sin afslutning, idet Værløse-Farum fik udgivet bogen “Furesø-borgernes hverdagsliv i Englandskrigenes slagskygge, ca. 1794-1814” sidste år. I juni i år forventes Nordjyllandsbogen at følge. Det bliver et digert værk på 600 sider med en række artikler om situationen gennem krigsårene med indledning af Erik Helmer Pedersen, en danmarksbeskrivelse og en artikel om landbrugshistorien. Det er Aalborg Universitet, der står som sekretariat.

Furesø-projektet
I Furesø-området har man fået så meget blod på tanden, at en gruppe overvejer et fælles projektsamarbejde om hele områdets udvikling fra stenalder til vore dage, et projekt, der gerne skulle resultere i en historiebog om Furesøområdets samlede historie. Her vil Erik Helmer Pedersen i første omgang være DLFs repræsentant som historisk konsulent. Et meget spændende og ambitiøst projekt, som vi ser frem til at høre mere om.

Økonomi
Vores økonomi vil vores kasserer Karen Margrethe Sørensen gøre rede for under fremlæggelse af regnskabet.

Støtte
Noget af det, vores penge bliver brugt til, er støtte til bogudgivelser eller andre former for publikationer. Hvad der kan søges til, betingelser for udbetaling, og hvornår ansøgningerne skal være Ole Koefoed Nielsen i hænde for at komme i betragtning, kan ses på vores hjemmeside. Der har været ydet støtte til et enkelt årsskrift, men ellers har det hovedsagelig været bøger med specielle historiske emner, som kan have interesse for en bredere kreds, der har fået støtte. På vores hjemmeside kan man under Støtte se, hvad der har været ydet økonomisk hjælp til de seneste år.

Samarbejde med andre
Vi har et meget udmærket samarbejde til flere sider. Vi er med i DHF (Dansk Historisk Fællesråd), som er paraplyorganisation for foreninger og selskaber, der arbejder med historien. DHF er nok især kendt for sit flagskib Historie-online, der redigeres af Charlotte S. Jensen, og for tidsskriftet Fortid og Nutid. De seneste år har DHF givet en pris til årets historiske bog, valgt på Historie-online. I år fandt prisoverrækkelsen sted på orlogsmuseet overrakt af kulturminister Carina Christensen. Det var Tom Buk-Swienty, der modtog prisen for Slagtebænk Dybbøl 18. april 1864 – Historien om et slag.
DHF kan i år fejre 100 års jubilæum, en begivenhed, der vil blive markeret den 23. oktober i København. Her er I velkomne til at deltage, så vær opmærksom på programmet, der helt sikkert vil være at finde på DHFs hjemmeside, Historie-online. I forbindelse med jubilæet vil der blive udgivet en bog om historiens ildsjæle. Mange vil være at finde deri, men der vil sikkert også være mange om hvem, der kan siges, hvorfor er de ikke med deri. Der findes jo rigtig mange ildsjæle i historiens og lokalhistoriens verden.
SLA er også repræsenteret i DHF, men derudover har vi et udmærket samarbejde med SLA omkring Journalen.
Jeg vil gerne takke alle for det gode samarbejde. Desværre kunne hverken formanden for DHF, Søren Bitsch, eller formanden for SLA, Jens Erik Pedersen, være til stede her i dag, selv om de gerne ville. Jeg skal overbringe hilsener fra dem begge.

Tak
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg for et rigtig godt arbejde og et glimrende samarbejde i det forløbne år.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kassereren fremlagde regnskabet for 2008. Få opklarende spørgsmål.
Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingent uændret

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Kassereren fremlagde budgetforslag for 2009. Budget godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag

7. Valg til styrelsen
På valg var flg.
Aase Windeballe – genvælges.
Karen Margrethe Sørensen – genvælges
Mette Ehlers – ønsker ikke genvalg
Desuden vælges Bent Skov Larsen til bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter
På valg var Bent Skov Larsen og Birgit Skannrup.
Helge Torm og Birgit Skannrup vælges.

9. Valg af 2 revisorer
På valg var Palle Pedersen og Gunhild Olesen Møller – begge genvælges.

10. Valg af revisorsuppleant
På valg var Jørgen Melskens – genvælges

11. Eventuelt
Mogens Rim fremlagde sit projekt vedrørende lokalhistorisk tv for foreningens medlemmer. Projektets hensigt er at skabe et lokalhistorisk billedarkiv, hvortil alle lokalforeningernes hjemmesider kan få et link og omvendt et link fra historie.tv, som er hjemmesidens web adresse.

Der er givet støtte til igangsættelse af projektet fra bl.a. undervisningsministeriet. Arbejdet består bl.a. i at digitalisere indsendt materiale.

Der samarbejdes med ’Dansk Historie’ der sælger til skolernes historieundervisning.
Lokalforeningerne opfordres til at indsende alt billedmateriale, som de ligger inde med, det være sig faste billeder, videofilm m.m.

Kurt Guldbæk, Vinderup Lokalforening efterlyste lokalforeninger, der kunne modtage ca. 300 sjællandske billeder. Tormod Hessel blev koordinator.

Ejner Larsen, Dragsholm Lokalforening spurgte til antallet af lokalforeninger på landsplan og hvor mange af disse, der er medlemmer af DLF.

AW oplyste, at det nøjagtige antal af foreninger ikke kendes, men at ca. 130 -135 foreninger er medlemmer af DLF.

Gunnar Thomsen, Kolding, spurgte til konsulenttjenestens funktion.

Peter Korsgaard tager sig især af manuskriptvejledning.

Tormod Hessel rådgiver om organisatoriske spørgsmål.

Ole Koefoed oplyste om procedure for tilskud til bogudgivelser.
Han oplyste desuden om andre fonde, Klerke Fonden og Kjemsfonden.

Desuden blev der stillet spørgsmål om, hvordan man ansøger og får tilskud til regionale møder.

Der oplystes, at et sådant møde indebærer, at flere lokalforeninger inviteres. Det er op til den inviterende forening at afgøre hvem, hvad og hvordan et møde skal afholdes.

Afsluttende takkede Aase Windeballe dirigenten.

Referent
Birgit Skannrup