Generalforsamlingen 2008

Generalforsamling i Hornstrup Centret lørdag den 5. april 2008

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt E. Tønder Andersen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Formanden fremlagde styrelsens beretning.
Beretningen godkendtes.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kassereren fremlagde regnskab 2007. Regnskabet gav ikke anledning til kommentarer.
Regnskabet godkendtes

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingent forblev uændret.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Kassereren fremlagde budgetforslag for 2008. Budgettet gav ikke anledning til kommentarer.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Valg til styrelsen
På valg var Erik Helmer Pedersen og Ole Koefoed Nielsen. Begge genvalgtes.

8. Valg af 2 suppleanter
På valg var Bent Skov Larsen og Birgit Skannrup. Begge genvalgtes.

9. Valg af 2 revisorer
På valg var Palle Pedersen og Gunhild Olesen Møller. Begge genvalgtes.

10. Valg af revisorsuppleant
På valg var Jørgen Melskens, som genvalgtes.

11. Eventuelt
Jens Erik Pedersen, SLA, takkede for invitationen. Også han glædede sig over Journalen og samarbejdet omkring Journalen. Beklagede, at SLA har ligget noget underdrejet en tid, idet kontormedhjælpen var gået til et bedre lønnet job. Ny dame møder mandag.

Poul Porskær Poulsen, DHF, takkede for det gode samarbejde i DHF med bl.a. DLFs medvirken. Han oplyste, at foreningerne skal være opmærksom på, at aftalen med Kort og Matrikelstyrelsen omkring brug af kort er opsagt af KMS pr. 1.8.2008. Herefter må man gå ind på hjemmesiden og betale for brugen hver gang. Fra salen blev der spurgt om man også skal betale for kort til power-point-præsentationer. Det skal det principielt, dog afhængig af tilhørerskaren.

Ole Koefoed Nielsen gjorde opmærksom på forskellige fonde, der yder bidrag til bøger. Ud over DLFs egen er der www.kjemsfonden.dk. Publikationen skal dog berøre Jylland. Der gives ikke bidrag til årbøger. Herudover er der også f.eks. Bente Klerckes fond, www.benteklercke.dk, der giver støtte til lokal- og slægtshistorie i Danmark, dog fortrinsvis i Jylland.

Der blev spurgt om, der ikke er vel mange foreninger: DLF, SLA, DHF mv. Kunne man slå dem sammen? Det blev forklaret, at DHF er den fælles paraplyforening for alle historiske foreninger i Danmark.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten.

Referat: Harriet Hansen