Generalforsamlingen 2011

Generalforsamling på Dalum landbrugsskole, Odense, lørdag den 9. april 2011

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Ole Koefoed Nielsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.
Ingen bemærkninger til dagsorden.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Formanden, Aase Windeballe, fremlagde styrelsens beretning:

Styrelsen
Vi
kan se tilbage på et godt og stabilt år, hvor styrelsen har holdt sine møder i Historiens Hus i Odense, et godt centralt beliggende sted. Her har vi bl.a. diskuteret emner til årsmødet, foreningens økonomi og foreningens fremtid.
De forskellige udvalg, der varetager forskellige opgaver så som planlægning og forberedelse af årsmødet og fordeling af støttekroner, har holdt deres møder privat, eller hvor det var mest praktisk, og så kan en del jo klares pr mail i dag. 

DLF som organisation
Foreningens medlemstal holder sig nogenlunde konstant, bestående af lokalhistoriske foreninger, historiske samfund, nogle institutioner og privatpersoner. Der har været enkelte udmeldelser og indmeldelser. 

Journalen
Det er en fornøjelse at kunne konstatere, at vores medlemsblad, Journalen, kører stabilt med Johnny Wøllekær som redaktør og en redaktion, der sammen med Johnny har et årligt møde, hvor bladets indhold og linje diskuteres, og hvor man kommer med ideer til artikler. Det er et kulturhistorisk tidsskrift, som vi udgiver i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), og som udkommer med tre numre om året, et anmeldernummer og to numre med lokalhistoriske artikler, et blad, som medlemmerne af de lokalhistoriske bestyrelser modtager, men også et blad, som andre kan abonnere på både i ind- og udland. De bøger, der anmeldes, er bøger, der er sendt uopfordret til redaktionen, idet der ikke laves opsøgende arbejde på området, men antallet giver indtryk af, at rigtig mange er opmærksomme på muligheden for at få deres lokalhistoriske udgivelse anmeldt. Det, at folk af sig selv, sender bøger til os, kan bevirke, at der er flere fra et område end et andet.

Projekt 1. verdenskrig
Der har de sidste mange år været tradition for, at der fra DLF’s side har været sat projekter i gang. Her kan nævnes projekter som Svenskekrigene og H. C. Andersens Danmark. Projekter, der har givet foreningerne mulighed for at dykke dybere ned i deres eget områdes historie, og som har resulteret i nogle publikationer. I forbindelse med vores årsmøde sidste år med emnet “Danmark under 1. Verdenskrig” blev der også sat et projekt i søen, et projekt som Erik Helmer Pedersen står i spidsen for sammen med Helge Torm og Birgit Skannrup. Det er et projekt, som skal løbe over flere år frem til 1914. Desværre er der også tradition for, at der ikke er voldsomt mange foreninger, der tager ideen op, men nogen er der, og det skal vi høre mere om i morgen. Det kan jo også være, at flere får lyst til at være med. 

Regionale møder
Med hensyn til de regionale møder, har der tidligere været afholdt flere møder forskellige steder i landet, men mig bekendt har det sidste år kun været det gamle Frederiksborg Amt, der har praktiseret ideen ved at mødes i løbet af efteråret, et arrangement, som foreningerne påtager sig på skift at stå for.

 Støtte
En del af det beløb, vi får fra Statens Arkiver, skal anvendes til støtte til lokalhistoriske aktiviteter. Det er hovedsagelig bogudgivelser, der søges om og gives støtte til; men hvad man i øvrigt kan søge til og tidsfrister for ansøgning kan ses på vores hjemmeside. Det er ikke alle beløb, der udbetales i det år, de er bevilget, idet der kan gå 2 år fra imødekommelsen af ansøgningen og til udgivelsen. I 2010 udkom der en stor del af de bøger, der var bevilget støtte til, hvilket betyder, at der i 2010 blev udbetalt i alt 102.000 kr. til bogudgivelser. Det var 48.000 kr. mere end i 2009. I vil på vores hjemmeside kunne se, hvilke bøger, der er udbetalt støtte til. Beløbene, der gives kan variere fra 2.000-3.000 kr. over 5.000 til en sjælden gang 10.000 kr. 

Konsulenter
DLF har som bekendt to konsulenter, som man i foreningerne kan hente råd og vejledning hos både med hensyn til publiceringer, som især Peter Korsgaard tager sig af, og mere foreningsmæssige spørgsmål, som Tormod Hessel især tager sig af. Der har været bud efter begge konsulenter til lidt større opgaver inden for hver deres område. 

Økonomi
Som nævnt får vi hvert år et tilskud fra Statens Arkiver, og hvert år er vi spændte på, hvor meget de tildeler os. Det har ligget nogenlunde fast de foregående år. Ansøgningsfristen er rykket noget, så det er blevet senere og senere på året, så først i løbet af sommeren ved vi, hvad vi får, så indtil vi kender beløbet, vil vi vente med at fordele pengene til udgivelser. Vores økonomi i øvrigt vil vores kasserer Karen Margrethe Sørensen gøre rede for under fremlæggelse af regnskabet.

Samarbejde med andre
Vi har et meget udmærket samarbejde til flere sider. En af vores nærmeste samarbejdspartnere er Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA), som vi som tidligere nævnt arbejder sammen med omkring udgivelsen af Journalen.
Sammen med SLA og andre historiske foreninger er vi repræsenteret i DHF (Dansk Historisk Fællesråd), som er paraplyorganisation for foreninger og selskaber, der arbejder med historien.
Det er DHF, der står for Historie-online, hvor man kan følge med i, hvad der sker af historiske begivenheder rundt omkring, og hvad der i øvrigt sker af interessant på det historiske område. Det er også DHF, der hidtil har udgivet tidsskriftet Fortid og Nutid. Det er nu digitaliseret og udgives sammen med Foreningen Danmarks Folkeminder under navnet ”Kulturstudier”, der findes på WWW.tidsskriftetkulsturstudier.dk, hvor de første to numre er udkommet.
Jeg vil gerne takke alle for det gode samarbejde, ikke mindst, som er til stede her i dag. Desværre kunne hverken Jørgen Thomsen formanden fra SLA eller formanden for DHF, Søren Bitsch Christensen, være til stede her i dag, selv om de gerne ville. Jørgen Thomsen havde givet tilsagn om at komme, men måtte desværre melde fra; men jeg skal overbringe en hilsen fra ham og sige, de fra SLA’s side lægger stor vægt på det gode samarbejde foreningerne imellem, ikke mindst om Journalen – et samarbejde, de gerne ser yderligere styrket i de kommende år.
Jeg skal overbringe en hilsen fra Søren Bitsch Christensen. 

Tak
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg for et rigtig godt arbejde og samarbejde i det forløbne år.

Forespørgsler og kommentarer til beretningen:
Der blev forespurgt om muligheden for at forøge antallet af foreninger til årsmødet.
Svar: 
AW ´s henvendelser til diverse lokalforeninger har ikke givet større respons. 

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
KMS fremlagde årsregnskab.
Debat om foreningens trængte økonomi, særlig Journalen blev gjort til genstand for diskussion med flere forslag til besparelse, f.eks. Journalen som PDF-filer, anmeldernummeret som PDF.
Forslag om, at regnskabet udsendes før årsmøde, og at bevillinger til publikationer skal figurere under passiver. 

Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingent: Afstemning om bundgrænse på foreningskontingent på 500 kr. Forslaget blev ikke vedtaget.
Styrelsen blev pålagt at overveje en evt. kontingentforhøjelse til 2012.
Forslag til kontingent godkendt

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Under budgetgodkendelse var der igen diskussion om Journalens økonomi m.m. AW oplyste, at en ændring kun kan ske i samarbejde med SLA. Desuden var temaet om, hvordan indtægterne kan øges til debat – øge medlemstallet af foreninger m.m.
Budget godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Valg til styrelsen
På valg var flg. :
Karen Margrethe Sørensen, som ikke ønskede genvalg
Bent Skov Larsen, som ikke ønskede genvalg
Aase Windeballe – blev genvalgt
Nyindvalgte uden afstemning:
Palle E Petersen Bogense
Mogens Bjerggaard, Skanderborg

8. Valg af 2 suppleanter
Helge Torm og Birgit Skannrup genvælges.

9. Valg af 2 revisorer
Gunhild Olesen Møller (genvalgt) og Jørgen Melskens (nyvalgt)

10. Valg af revisorsuppleant
Bent Skov Larsen vælges

11. Eventuelt
Arne Fogt fra Gladsaxe Lokalhistoriske Forening kommenterede, at styrelsen havde fundet dirigent fra egne rækker og tilbød sig som dirigent til kommende generalforsamlinger – dette blev vel modtaget.

Jørgen Melskens foreslog årsmødet flyttet til Sjælland, AW modtager gerne egnede og økonomisk holdbare forslag.

Der udarbejdes et evalueringsskema til næste årsmøde. Deltagere opfordres til, at indsende evaluering af dette års årsmøde til AW.

Afsluttende takkede Aase Windeballe Karen Margrethe Sørensen og Bent Skov Larsen for deres arbejde for foreningen og overrakte dem en gave.

Referent
Birgit Skannrup