Generalforsamling 2018

Generalforsamling på Danhostel, Ribe, lørdag den 14. april 2018

Referat

Fra bestyrelsen deltog: Aase Windeballe, Ole Koefoed Nielsen, Helge Torm, Arne Fogt, Flemming Bruun, Erik Nørr og Erik Christensen.
Formanden Aase Windeballe bød velkommen og foreslog Bent Thygesen som dirigent.

1. Valg af dirigent
Thygesen valgt som dirigent. Han fastslog lovligheden af generalforsamlingen.
Referent: Helge Torm.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Efter aflæggelsen spurgte Ole Christensen, Værløse Historiske Forening, til ”forsvindingsnummeret” af Journalen, og Sv. Aage, Tølløse lokalhistoriske Forening, roste hjemmesiden.
Beretningen derefter vedtaget med akklamation.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskab for 2017 aflagt af kasserer Flemming Bruun. Overskud på knap 66.000 kr.
Ingolf Hansen, Herfølge Lokalhistoriske Forening, roste regnskabet.
Regnskabet vedtaget med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget med akklamation.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Budget for 2018 fremlagt af kasserer. Det balancerer med overskud på 34.000 kr.
Vedtaget med akklamation.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til styrelsen
I stedet for Ole Koefoed Nielsen og Helge Torm, der begge ønskede at træde ud, men gerne fortsatte som suppleanter, nyvalgtes Erik S. Christensen og Erik Nørr.

8. Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter nyvalgtes Ole Koefoed Nielsen og Helge Torm.

9. Valg af 2 revisorer
Genvalgt blev Gunhild Olesen Møller, Mors, og nyvalgt blev Lajla Thorslund, Gladsaxe.

10. Valg af revisorsuppleant
Som revisorsuppleant nyvalgtes Niels Thernøe, Skanderborg.

11. Eventuelt
Fra forsamlingen kom der kritik af forholdene på Danhostel for handicappede. Bestyrelsen lovede at tage hensyn til problemet ved udpegningen af mødested for næste årsmøde.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Konstituering

Umiddelbart efter generalforsamling afholdtes konstituerende møde. Til stede var Aase Windeballe, Ole Koefoed Nielsen, Helge Torm, Arne Fogt, Flemming Bruun, Erik Nørr og Erik S. Christensen.

Besættelse af tillidsposter i styrelsen
Formand: Genvalg af Aase Windeballe
Næstformand: Nyvalg af Erik Nørr
Kasserer: Genvalg af Flemming Bruun
Sekretær: Genvalg af Helge Torm

Nedsættelse af kursusudvalg
Erik S. Christensen, formand
Erik Nørr
Tormod Hessel
Flemming Bruun
Aase Windeballe

Nedsættelse af udvalg til publikationsstøtte
Ole Koefoed Nielsen, formand
Aase Windeballe
Arne Fogt

Dansk Lokalhistorisk Forenings repræsentant i Dansk Historisk Fællesforening
Aase Windeballe

Nedsættelse af redaktionsudvalg for Journalen
Aase Windeballe
Erik Nørr