Generalforsamlingen 2004

Generalforsamling i Hornstrup Centret lørdag den 24. april 2004 

1) Valg af dirigent
Carl Hilger fra Kolding blev valgt til dirigent

2) Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
EHP´s beretning var opdelt i fire hovedpunkter

 • DLF som organisation
  • Vores medlemstal er faldende. Vi er kommet ned på ca. 120 foreninger. EHP efterlyste vores ”mission”? Grundet styrelsens mange opgaver har det været ønskeligt at knytte andre personer til disse opgaver, således som Aase Windeballe med Ullerslevprojektet er blevet. Helge Torm, Sorø, vil vi med H.C. Andersen projektet – og som repræsentant for amtssamfundene – også gerne knytte til os.
  • Noget andet er, at vi har tænkt på at tage navneforandring, dog uden at vi har fundet et egnet navn.
  • EHP takkede varmt styrelsen for samarbejdet.
 • Vor økonomi
  • Det er ikke lykkedes os at vende økonomien. Der er underskud – til næste år nærmer vi os nulpunktet, og det skyldes primært lavere indtægter og stigende udgifter. Det må der gøres noget ved, dog helst uden at indsnævre aktivitetsniveauet væsentligt.
  • Med SLA har vi drøftet økonomien omkring Journalen.
  • Dernæst overvejer vi finansieringsformen for vores kursusvirksomhed.
  • Endelig må vi undersøge om vores øvrige mødeaktiviteter kan gøres billigere.
 • Vore traditionelle aktiviteter
  • Udgivelse af Journalen. Det er et særdeles godt blad, så EHP anbefaler, at vi gør reklame for det. I sidste nummer var der en artikel om freskomaleri, der var en opfølgning på vores udflugt sidste år. Tak til Harriet for godt arbejde.
  • Tilskud til udgivelse af publikationer. OKN oplyste, at der havde været 14-15 ansøgninger, hvoraf der bl.a. givet støtte til en udgivelse af gamle kort fra Frederiksborg Amt, gamle billeder fra Hvidebæk samt en udgivelse om jøder i Randers. Vores vigtigste kriterium vedrørende støttevirksomheden er, at vi ikke vil gå ind og dække et underskud fra allerede publicerede publikationer.
  • Kursusvirksomhed. Indbefatter først og fremmest vores årsmøder. Sidste år fik årsmødeprogrammet ”Langt højere bjerge” i særlig grad ros. Det er vel netop fællesskabet om lokalhistorien, som er styrken på vores årsmøder.
  • Vor lokalhistoriske konsulentvirksomhed. Peter Korsgaard oplyste, at han modtager ca. 5 manuskripter om året. At gennemgå disse kræver sin tid. Tak til Peter for dette arbejde.
 • Vore nyere aktiviteter.
  • Vort hjemmesideprojekt. Mette Ehlers og Harriet Hansen gjorde kort status over hjemmesidens situation – hvorfor den endnu ikke er kommet op at stå. Arbejdspres har sinket projektet, således at vi fortsat mangler at indgå samarbejde med den ”rigtige” producent. Til gengæld ligger indholdet og strukturen på vores kommende hjemmeside helt klar, uanset om det bliver den ene udarbejdede model eller den anden. Det er et økonomisk spørgsmål. Så indenfor den aller nærmeste tid skulle en hjemmeside for DLF meget gerne være en realitet.
  • Vor foreningsmæssige assistancevirksomhed. Tormod Hessel kan ikke betegnes som værende overbebyrdet, hvad denne service angår. Men bl.a. med EHP´s hjælp har TH været med til at bilægge en konflikt på Nordfyn, således at der er kommet en fornuftig samarbejdsaftale i stand.. TH hjælper gerne foreninger/arkiver en anden gang i lignende situationer. Tak til Tormod.
  • De regionale møder. På dette område er vi nået en del videre i 2003.
   • Lørdag 27. september blev der i Århus (på Viby Bibliotek) arrangeret et møde med temaet ”Østjyske vandringer i 18- og 1900-tallet”. Bag arrangementet stod en række lokalhistoriske arkiver og -foreninger. Mødet var inspirerende og mundede ud i, at der blev etableret et udvalg, der på baggrund af temaet skulle forsøge at skabe et arbejdende forum.
   • 24. september blev der i Vig, i det gamle Holbæk Amt, afholdt et møde arrangeret af Trundholm lokalhistoriske Forening. Mødet afslørede forskellige udfordringer i hverdagen, der vanskeliggør et bredere lokalhistorisk samarbejde. Et udvalg blev nedsat for at forsøge at løse disse problemer, men indtil videre er der ikke kommet nogen tilbagemelding fra Nordvestsjælland.
   • 5. maj 2004 skal der på ny afholdes et møde i Vestsjælland, denne gang på Lokalhistorisk Arkiv for Jernløse Kommune. Baggrunden er her en anden, idet man som led i en plan, præsenteret af de for nyligt nedsatte amtslige kulturmiljøråd, har til hensigt at etablere et fælles lokalhistorisk projekt omkring bevaringsværdige industriminder – i Vestsjællands amt f.eks. omkring landsbysmedenes overgang til eventuelle lokale maskinfabrikker. Bag dette initiativ står repræsentanten for DLF og SLA i amtets kulturmiljøråd Lise Høyrup, i samarbejde med Peter Korsgaard og DLF – EHP.
   • 8. oktober blev der i Hørsholm afholdt et nyt møde i forlængelse af tidligere regionale møder, denne gang dog arrangeret af Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn. En ny organisation fra 2003 ”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark” fik drøftelserne på mødet drejet over på specifikt museumsvirksomheden, så der var derfor ikke længere tale om et regionalt møde i DLF´s regi. EHP efterlyste generalforsamlingens mening om behovet for denne nye organisation.

o   H.C. Andersen og lokalhistorien. Dette projekt omkring digterens færden og virksomhed i Danmark 1830-70 er åbent for deltagelse af alle foreninger. Foreløbig er 5-6 foreninger tilmeldt. Projektet vil fokusere på den stedfundne modernisering af det lokale kulturliv, som H.C. Andersen i en eller anden grad har været med til at påvirke. Projektet skulle gerne resultere i en række enkelt­under­søgelser samt i forskellige arrangementer for medborgerne i lokalområderne. EHP arbejder på en endelig formulering af denne problemstilling, men ser gerne at foreningerne selv får søsat et projekt ud fra det grundlæggende spørgsmål: Var vi på H.C. Andersen tid under indflydelse af nye og frigørende signaler på vej til at gøre vort lokalsamfund mere humant, mere i pagt med romantikkens og liberalismens signaler?

Afslutningsvis ønskede EHP at få en meningstilkendegivelse fra salen på de opgaver, han just havde skitseret – helst så han en opslutning til opgaverne, men alternativt måtte man så fortælle, hvad DLF så skulle iværksætte. Der vil i de kommende år være mulighed for meget og meget gerne i samarbejde med SLA, som vi altid har haft et godt og frugtbart samarbejde med. Tak til medlemsforeningerne for den opbakning, vi hidtil har fået.

 Spørgsmål til beretningen

 Kommentarer til ”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark”
I Værløse er de blevet opfordret til at melde sig ind. De opfatter den imidlertid som rivaliserende, og de er glade for vores forening, så de bliver hos os.
I Middelfart har de ikke hørt fra dem siden, foreningen lige var stiftet.

 Ole Asbjørn Pedersen, Hvidovre, ville gerne vide, hvorfor 20 foreninger havde meldt sig ud.
EHP: Foreningerne mener ikke, de får nok ud af os. Journalen finder de åbenbart ikke som værende tilstrækkeligt, og sidst men ikke mindst har de nok i deres eget..

Eske Thøgersen, Randers, efterlyste, hvordan det gik med hvidbogsprojektet
ME: Det afventer hjemmesidens etablering.
EHP: Ullerslevprojektet blev med tiden for dyrt. Så derfor kædede vi det sammen med hjemmesiden. Det vil kun være en fordel at få det publiceret på nettet.

SLA spurgte til regnskabet. De havde på et møde med DLF drøftet Journalens fremtid, men nu havde de fået en regning, som var større end det beløb, de havde budgetteret med.
EHP: Vi er enige om, at Journalen skal fortsætte, og vi fastholder den kvotefordeling vi havde aftalt med jer. Portostøtten er imidlertid faldet væk.

Dan Olsen, Hvidovre, indskød i forbindelse med portostøttens bortfald, at de i Hvidovre i stedet satte en reklame bag på deres blad, når det skulle udsendes. Det gav en god besparelse. 

Harriet tilføjede vedrørende Journalen, at DLF har haft en debat om form og indhold på et møde med SLA

Preben Buhl-Madsen, Dragsholm var foruroliget over medlemstallet. Kunne man ikke skrive ned, hvad medlemmerne ønsker.
EHP skriver en artikel til Journalen desangående.

 3) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Karen Margrethe Sørensen fremlagde regnskabet. Se uddelt papir. Underskuddet i forhold til det budgetterede skyldes først og fremmest det manglende statslige tilskud fra tipsmidlerne samt bortfaldet af portotilskuddet til udsendelsen af Journalen. Regnskabet blev godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
EHP foreslog et uændret kontingent. Men til næste år bliver vi nødt til at hæve kontingentet. Vi regner med en stigning på 20 %. P.t. er 400 kr. den laveste og 2500 kr. den øverste grænse for kontingentets størrelse. Forslaget blev godkendt

KMS nævnte muligheden for at forhøje prisen på Journal-abonnementet.
EHP blev foreslået, at medlemmerne kan hjælpe med til at finansiere Hvidbogen, som jo er i alles interesse.

5) Forelæggelse af budget for det kommende år
Vi håber på både støtte fra Bibliotekstjenesten og  Statens tipsmidler
Budgettet blev godkendt.

6) Indkomne forslag
Der var ingen.

7) Valg til styrelsen
Erik Helmer Pedersen
Ole Koefoed Nielsen
Begge valgt

8) Valg af 3 suppleanter
Henning Ringgaard Lauridsen
Rigmor Lillelund
Begge valgt

9) Valg af 2 revisorer
Aase Windeballe
Palle E. Petersen
Begge valgt

10) Valg af revisorsuppleant
Ingen blev valgt

11) Eventuelt
Problemet omkring opbevaring af arkivalier på CD-rommer blev drøftet. Det synes som om, CD-rommer ikke kan holde sig.
Forskningsverdenen har ikke løst problemet, så det sikreste er at backe up igen og igen.
Et andet problem er, at det ikke altid er til at finde en maskine, der kan læse de mange forskellige programmer, som arkivalierne på CD-rommerne bliver gemt i.
Generalforsamlingen kunne ikke andet end at konstatere problemerne.

ME maj 2004