Generalforsamling 2021

Generalforsamling på hotel Skanderborghus i Skanderborg den 2. oktober 2021.

Referat

Til stede fra styrelsen: Aase Windeballe (AaW), Erik Christensen (EC), Erik Nørr (EN), Flemming Bruun (FB), Niels Thernøe (NT) og Helge Torm (HT). Afbud: Ole Koefoed Nielsen.
I øvrigt deltog o. 40 medlemmer.

Formanden Aase Windeballe bød velkommen.

1. Valg af dirigent
På forslag fra bestyrelsen Bent Thyge Thygesen, Slangerup.
Denne fastslog generalforsamlingens lovlighed trods forskubbelsen af tidspunktet fra april til oktober, men coronapandemien er force majeure.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
AaW aflagde beretning, på grund af omstændighederne dækkende en længere periode end normalt.
Godkendt med applaus.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
FB forelagde årsregnskabet.
Godkendt med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Besluttet uændret.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
FB forelagde budget.
Godkendt med applaus.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til styrelsen
Genvalg af Aaw og FB samt NT.

8. Valg af 2 suppleanter
Genvalg af HT og OKN.

9. Valg af 2 revisorer
Genvalg af Gunhild Olesen Møller, Mors og Lejla Thorslund, Gladsaxe.

10. Valg af revisorsuppleant
Genvalg af Arne Fogt, Gladsaxe.

11. Eventuelt
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen.

Konstituering

Umiddelbart efter generalforsamling afholdtes konstituerende møde, hvor følgende poster blev fordelt:

Tillidsposter i styrelsen
Formand: Genvalg af Aase Windeballe
Næstformand: Genvalg af Erik Christensen
Kasserer: Genvalg af Flemming Bruun
Sekretær: Genvalg af Helge Torm

Kursusudvalg
Erik S. Christensen, formand
Erik Nørr
Flemming Bruun
Aase Windeballe
Jørgen Mikkelsen

Udvalg til publikationsstøtte
Ole Koefoed Nielsen, formand
Aase Windeballe
Flemming Bruun
Niels Thernøe

Dansk Lokalhistorisk Forenings repræsentant i Dansk Historisk Fællesforening
Aase Windeballe

Redaktionsudvalg for Journalen
Aase Windeballe
Erik Nørr