2017 Kystkultur – fiskeri, færger og fæstninger

Dansk Lokalhistorisk Forening indbød til årsmøde på Hotel Jutlandia, Frederikshavn, fra den 31. marts til den 2. april, hvor man havde valgt at sætte fokus på emnet “Kystkultur – fiskeri, færger og fæstninger”. Kystkultur. 8.750 kilometer kyst fortæller Danmarkshistorie. Langs kysten udvikledes søkøbstæder, fiskelejer og ladepladser, der forbandt danskerne med omverdenen. Gennem Kattegat går stadig en af verdens mest betydningsfulde vandveje, langs kysten udvikledes fiskeriet til at blive et betydningsfuldt erhverv. Her udvikledes værfts- og motorindustrier, som gjorde Danmark verdenskendt. Byer blev betydningsfulde færgehavne, der knyttede den skandinaviske halvø og Europa sammen. Kongemagten udviklede fæstningsbyer langs kysten for at forsvare helstaten, og her mødte i nyere tid danskerne verden og verden Danmark gennem nogle af verdens største rederier.
Frederikshavn var valgt til årets møde, fordi det var her, at foreningen blev stiftet i 1967, altså for 50 år siden, under navnet Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger, SLF, som det hed indtil 1991, hvor navnet blev det, vi kender i dag.
Klik her for at komme til fotoalbum fra årsmødet.

Havet ud for Frederikshavn. Foto: Flemming Bruun.

Program

Markering af Dansk Lokalhistorisk Forenings 50 års jubilæum
Modtagelse i Krudttårnet på Kragholmen 2
Salut (Danske løsen) ved Fladstrands Artillerie Corps
Velkomst ved kommunens borgmester Birgit Stenbak Hansen

Fiskeriets industrialisering og betydningen af denne lokalt og nationalt
I 1870 bosatte en ung skibskonstruktør og skibsbygmester sig i Frederikshavn. Han udviklede nye bådtyper til dansk fiskeri og lagde grunden til et teknologisk og innovativt eventyr i det nordlige Kattegat. Et eventyr som varede ved til efter besættelsen og satte Danmark på verdenskortet indenfor fiskeriteknologisk udvikling. En udvikling som både fik stor betydning for byens transformation fra en nød- og handelshavn til et flagskib indenfor motor- og skibsbyggeri, og som koblede byens og landsdelens befolkning tæt til kysten.
Foredrag v/arkivar, cand. phil. Erik S. Christensen, Nordjyllands Kystmuseum

Sejltur til Hirsholmene
Rundvisning på øen ved Erik Christensen

Skovshoved – fiskerlejet, der blev mondænt
Foredrag ved Niels Ulrik Kampmann Hansen, Gentofte Lokalhistoriske Forening

Kystkulturen og det blå spisekammer
Med udgangspunkt i sin egen forskning omkring udnyttelsen af de marine ressourcer gav Bo Poulsen en række eksempler, primært fra Danmark, på nogle af de muligheder og udfordringer, der ligger i at fastholde træk af kystkulturens historie. Som erhverv og som rekreativ aktivitet har fiskeriet langs de danske kyster undergået en spektakulær forandring blot de seneste 100 år. Mange lokaliteter har været præget af både udvikling og afvikling inden for få årtier, og eftertragtede havnearealer forandres til ukendelighed, mens de åbne kyster og de mindre havne ofte præges helt og holdent af rekreative aktiviteter, såsom lystfiskeri, lystsejlads, østerssafari eller fiskerestauranter med eksotiske fisk på menuen. I forhold til at undersøge, formidle og bevare fiskeriernes kystkultur, forstået som både levevis, kulturmiljøer og de immaterielle aspekter af kultur og historie, er kystkulturen et særligt krævende, men også spændende studieobjekt.
F
oredrag ved lektor Bo Poulsen, Aalborg Universitet 

Ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne

Nordisk musik og sang
Ved den svenske frederikshavner Tina Gillberg og den norske frederikshavner Morten Nordheim

Skibsforlis omkring Vendsyssels kyst
Vendsyssels kyst har, så længe der har været søfarende, været et farligt sted at passere. Et stort antal skibe er forlist her. Mange af skibsforlisene påvirkede kystkulturen på en eller anden måde. Fra middelalderens Ummelandsfart til 1800-tallets teknologiske udvikling.
Foredrag af marinhistorikeren Jan Larsen, Kystmuseet

Kystbefæstninger fra renæssance til nutid
Et foredrag om danske kystbefæstningsanlæg i krig og fred fra renæssance til nutid, med særligt fokus på de nordjyske kystbefæstningsanlæg. Med udgangspunkt i historiske eksempler på fæstningens fascinationskraft, fokuseres både på fæstningerne som anlæg og konstruktion, og der fokuseres på fæstningerne i funktion. Der berettes om fæstningerne og deres historie i de lange perioder i fredstid, hvor besætningerne henslæbte et mere eller mindre kedsommeligt liv, og hvor fæstningerne måske holdt krigen væk, og om de korte og omvæltende perioder, hvor fæstningerne udfyldte en krigsmæssig situation.
Foredrag ved ph.d. i kystforsvarsværker, museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, Kystmuseet


Danske løsen

 

 

Rundvisning på Hirsholmene

 

Aftenstemning på havnen
Dansk Lokalhistorisk Forening fylder 50 år
I år er det 50 år siden Frederikshavn lagde by til dannelsen af en landsdækkende lokalhistorisk forening. Det skete på Dansk Historisk Fællesforenings årsmøde den 8. september 1967 på Hoffmanns Hotel. På et sektionsmøde for de historiske samfund fremlagde DHF’s formand forslaget om dannelse af foreningen. Forslaget var blevet udarbejdet på et møde i Aabenraa den 31. oktober 1966 af et udvalg, som var nedsat på DHF’s årsmøde tidligere samme år. Første formand, som valgtes i Frederikshavn, var landsarkivar Peter Kr. Iversen fra Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa. I dag er det Aase Windeballe, som er formand for foreningen.

Fra sin oprettelse i 1967 så Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger, SLF, det som en vigtig opgave at bygge bro mellem de historiske amtssamfund og de mange lokalhistoriske foreninger, som skød op rundt om i landet i konsekvens af den stigende interesse for den nære historie, ofte med udspring i det slægts­historiske arbejde. I 1972 havde Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger i alt 43 medlems­fore­ninger, senere har tallet nærmet sig 100 foreninger.

Interessen for lokalhistorie er voksende, og gennem de 50 år, der er gået, har skiftende fore­nings­kon­sulen­ter hjulpet mange foreninger i gang. Foreningen modtager også et årligt tilskud fra Kulturministeriet gen­nem Rigsarkivaren, som går til at støtte historiske tidsskrifter og lokalhistorisk litteratur.

En af foreningens mange opgaver var at være fødselshjælper for historien om ”Englandskrigen i Nord­jylland”.

Gennem årene har årsmødet fået en karakter af en foredragsrække, som lokalhistorikere kan have glæde af. I år er det om kystkultur og her er Frederikshavn selvskrevet som stedet for moderne dansk fiskeris fødsel, det farlige farvand omkring Grenen, udgangspunkt for fiskeriekspeditioner og forsøgsfiskeri over hele kloden og meget andet.

Jubilæumsårsmødet blev holdt på Hotel Jutlandia fra den 31. marts til den 2. april og deltagerne blev budt velkommen af borgmester Birgit Stenbak Hansen i Krudttårnet, hvor Fladstrands artillerister skød årsmødet i gang med ”Danske Løsen”.


Borgmester Birgit Stenbak Hansen


Krudttårnet


Klar til “Danske Løsen”


Besøg på Hirsholmene