Generalforsamlingen 2015

Generalforsamling på Hotel Blicher i Ry lørdag den 11 april 2015

Fra bestyrelsen deltog alle, i alt 30 deltagere.

1. Valg af dirigent
Aase Windeballe foreslog Bent Skov Larsen som dirigent. Valgt.
Bent konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Beretningen blev fremlagt af formanden, Aase Windeballe:

Styrelsen
Vi har et godt år at se tilbage på med en stabil medlemsskare. Vi har haft et par udmeldelser, men også et par nye foreninger er kommet med, og det er særlig dejligt, når folk henvender sig, fordi de gerne vil være med. I øvrigt arbejder vi på at få endnu flere med. Møder i styrelsen og i udvalg er holdt dels privat, dels i Historiens Hus i Odense og dels på arkivet i Birkerød.

Journalen
Vores medlemsblad, Journalen, som vi udgiver i samarbejde med Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA), udkommer tre gange om året. Her kan jeg nævne, at fremover vil det også være i samarbejde med Organisationen Danske Arkiver (ODA). Endvidere vil jeg her nævne, at det nye nummer i år først udkommer omkring Grundlovsdag, da det vil handle om kvindernes valgret. Noget af det, de enkelte foreninger har ud af at være medlem af DLF, er, at Journalen udsendes til de enkelte medlemmer af foreningernes bestyrelser. Derfor er det også vigtigt, at man holder DLFs kasserer ajour med, hvem der er med i bestyrelserne. Andre, såvel enkeltpersoner som organisationer både i ind- og udland, abonnerer på bladet.
Sammen med redaktøren Johnny Wøllekær holdes der hvert år i begyndelsen af året et redaktionsmøde, hvor de enkelte numre evalueres, og hvor der fremkommer nye ideer til indhold. Skulle nogen have ideer til emner, der ønskes behandlet, er I meget velkomne til at sende dem til redaktøren, eller skulle I ligefrem have lyst til at skrive en artikel til bladet, kan I også kontakte redaktøren.

Støtte
Hvert år søger vi Statens Arkiver om midler til at drive foreningen for, og hvert år er vi spændte på resultatet, da vi er afhængige af de penge, vi får derfra, men også i 2014 blev vi betænkt med et beløb nogenlunde på samme størrelse som året før. En del af det tilskud, vi får, skal anvendes på at støtte bl.a. bogudgivelser, men der kan også være tale om at støtte andre aktiviteter. Både regler for at søge tilskud og tidspunkt for ansøgning kan man læse om på vores hjemmeside, hvor man også kan se, hvilke værker, der er blevet givet støtte til. Det kan variere fra år til år bl.a. fordi pengene ikke altid kommer til udbetaling i det år, de er søgt, men først når bogen, der er søgt støtte til, er udkommet.
En del af de penge, vi får fra Statens Arkiver, bruges også til at holde prisen på vores årsmøde nede på et rimeligt niveau. For at det kan komme så mange foreninger som muligt til gode, er det, at vi har begrænset deltagerantallet pr forening.

Hjemmeside
Som nævnt kan man læse om støtte til bogudgivelser på vores hjemmeside, dansklokalhistoriskforening.dk. Det er også her I kan hente diverse andre oplysninger om DLF, bl.a. se, hvem der er med i styrelsen. Vi er bevidste om at hjemmesiden ikke altid har været lige godt opdateret, men det er noget vi vil arbejde på at forbedre, bl.a. ved at vi har fordelt ansvarsopgaverne for de enkelte sider mellem os i styrelsen, og vi håber på den måde, at aktuelle oplysninger kommer på til tiden.

Konsulenter
Sidste år tog vi afsked med den ene af vore konsulenter, nemlig Peter Korsgaard, så siden da har Tormod Hessel været vores ene konsulent, men da presset ikke har været voldsomt, har vi ikke gjort noget for at finde en afløser for Peter. Skal vi have endnu en konsulent, kunne vi ønske os en, der er indstillet på at være mere udfarende og med i arbejdet med at få flere med i DLF, men også en, der kan understøtte initiativer bl.a. i forbindelse med projekter. Skulle nogen brænde for det arbejde, må de endelig henvende sig.

Økonomi
Vores hovedindtægtskilder er kontingenterne og tilskuddet fra Statens Arkiver. Vi forsøger at holde økonomien i en god balance, hvilket vores kasserer Verner Hansen vil gøre rede for under fremlæggelse af regnskabet.

Kulturelle Samråd
Som nævnt sidste år er der på landsplan blevet oprettet et nyt netværk under navnet Det Frivillige Kulturelle Foreningsnetværk. Sammen med en række andre kulturelle landsforeninger har DLF valgt at være med i netværket, da det synes at være en god ide, at der bliver sat fokus på det faktum, at ”frivilligt arbejde” er andet end det, der relaterer sig til det sociale område og sportens verden.
Jeg kan her nævne, at man er i gang med at etablere et samråd og vil i nær fremtid afholde stiftende repræsentantskabsmøde.

Samarbejde med andre
Vi har et meget udmærket samarbejde med andre historiske foreninger. En af vores nærmeste samarbejdspartnere er SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), som vi jo som nævnt udgiver Journalen sammen med.
DHF (Dansk historisk Fællesråd) er en paraplyorganisation, som vi sammen med andre historiske foreninger, arkiver, institutioner og andre historieinteresserede er medlem af. Det er DHF, der står for Historie-online og uddeling af prisen for Årets Historiske Bog. I år foregik uddelingen i Øksnehallen i forbindelse med arrangementet Historiske Dage. Kulturminister Marianne Jelved stod for uddelingen og prisen på 35.000 kr. gik til Morten Møller for bogen Ellen & Adam, en fortælling om kærlighed og terror i Stalins Moskva, en meget spændende og velskrevet bog. Det er også DHF, der udgiver det digitale tidsskrift Kulturstudier, som udkommer to gange om året.
Både SLAs formand Jørgen Thomsen og formanden for DHF Peder Jacob Ellehave Kragh var inviteret til at deltage i vores generalforsamling, men desværre havde ingen af dem mulighed for det i år, men begge sender os deres ønsker om et godt årsmøde.

Tak
Og endelig vil jeg til slut rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg for et rigtig godt arbejde og et glimrende samarbejde i det forløbne år.

Erik Nørr: Det hedder ikke Statens Arkiver længere, men Rigsarkivet – slet og ret.
Ann Vibeke Knudsen spurgte til den formelle bevillingsgiver vedr. statens tilskud.
Ros til bestyrelsen fra salen.
Melskens: Man kan ikke skrive ordentligt ud fra hjemmesiden.
Samme herre: Hjemmesiden skal være kvikkere, slet gamle beskeder.
Beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet for 2014, sammenlignet med det fra 2013, aflagt af kassereren Verner Hansen.
Godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Taget til efterretning.

6. Indkomne forslag
Ingen indkommet.

7. Valg til styrelsen
Aase W. og Verner H. genvalgtes.

8. Valg af 2 suppleanter
Erik Christensen og Erik Nørr genvalgtes.

9. Valg af 2 revisorer
Gunhild Olsen Møller og Jørgen Melskens genvalgtes.

10. Valg af revisorsuppleant
Bent Skov Larsen genvalgtes.

11. Eventuelt
Jørgen From Andersen havde sp. vedr. oversigt over medlemsforeninger på hjemmesiden. Aase W.: Den findes!

Helge Torm, referent