Retningslinjer

Støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer
Hvert år yder Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) inden for de økonomiske muligheder støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer mm.
Der kan således ydes støtte til lokalhistoriske aktiviteter, herunder udgivelse af monografier, årsskrifter, jubilæumsskrifter, genudgivelser, programmer eller lignende til lokalhistoriske udstillinger samt andet med lokalhistorisk tilsnit, cd, dvd mm.
Støtte kan søges af forfatteren eller udgiveren.
Ansøgningen skal være legatudvalget i hænde senest den 1. august eller 1. november.
Kort tid herefter vil ansøgeren modtage besked fra legatudvalget om, hvorvidt ansøgningen er imødekommet eller ej. Der vil fortrinsvis blive givet støtte til ansøgere, der enten direkte eller indirekte er medlem af DLF.
Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af det ansøgte med angivelse af emne, disposition, omfang, forfatter, redaktør og udgiver. Endvidere skal medfølge budget
bilagt 2 overslag/tilbud fra bogtrykker. Der ydes ikke støtte til honorarer.
Det udgivne skal indeholde oplysning om støtten fra DLF.
Støtten udbetales, når det dokumenteres, at udgivelsen har fundet sted og 3 eksemplarer er modtaget af legatudvalget.
Ansøgeren sørger selv for evt. anmeldelse i Journalen ved at rette henvendelse til redaktøren heraf.
Det er en forudsætning for udbetaling, at der ikke er hengået mere end 2 år fra imødekommelsen af ansøgningen og til udgivelsen.
Såfremt budgettet viser overskud, eller udgivelsen har fundet sted inden modtagelse af ansøgningen, ydes ingen støtte.
Således vedtaget på styrelsesmødet den 11. september 2020.

Andre lokalhistoriske aktiviteter
Vi gør opmærksom på, at der også søges støtte og hjælp til andre former for lokalhistoriske aktiviteter.

Udvalg for publikationsstøtte
Ole Koefoed Nielsen
Aase Windeballe
Flemming Bruun
Niels Thernøe

Ansøgning sendes til:
Ole Koefoed Nielsen
Jens Baggesens vej 12
8660 Skanderborg