Retningslinjer

Støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer
Hvert år yder Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) inden for de økonomiske muligheder støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer.
Der kan således ydes støtte til lokalhistoriske aktiviteter, herunder udgivelse af monografier, årsskrifter, jubilæumsskrifter, genudgivelser, programmer eller lignende til lokalhistoriske udstillinger samt andet med lokalhistorisk tilsnit, cd, dvd mm.
Støtte kan søges af forfatteren eller udgiveren.
Ansøgningen skal være legatudvalget i hænde senest den 1. august og 1. november. Kort tid herefter vil ansøgeren modtage besked fra legatudvalget om, hvorvidt ansøgningen er imødekommet eller ej.
Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af det ansøgte med angivelse af emne, disposition, omfang, forfatter, redaktør og udgiver. Endvidere skal medfølge budget bilagt overslag/tilbud fra bogtrykker.
Det udgivne skal indeholde oplysning om støtten fra DLF.
Støtten udbetales, når det dokumenteres, at udgivelsen har fundet sted og 2 eksemplarer er modtaget af legatudvalget.
Det er en forudsætning for udbetaling, at der ikke er hengået mere end 2 år fra imødekommelsen af ansøgningen og til udgivelsen.
Såfremt budgettet viser overskud, eller udgivelsen har fundet sted inden modtagelse af ansøgningen, ydes ingen støtte.
Udvalg for publikationsstøtte

Aase Windeballe
Ole Koefoed Nielsen
Arne Fogt

Ansøgning sendes til:
Ole Koefoed Nielsen
Jens Baggesens vej 12
8660 Skanderborg