Generalforsamlingen 2010

Generalforsamling i Hornstrup Centret lørdag den 17. april 2010

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt E. Tønder Andersen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.
Ingen bemærkninger til dagsorden.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Formanden, Aase Windeballe, fremlagde styrelsens beretning:

Styrelsen
DLFs styrelse har det i forløbne år kunnet holde sine møder i Historiens Hus i Odense, og det er vi glade for. Det er et godt centralt sted. Her har vi bl.a. diskuteret emner til årsmødet, foreningens økonomi og foreningens fremtid. Vi vil gerne have foreningerne engageret i et tættere samarbejde om et fælles emne, og det er det, vi vil gøre et forsøg på gennem gruppearbejdet søndag formiddag.
De forskellige udvalg, der varetager forskellige opgaver så som planlægning og forberedelse af årsmødet og fordeling af støttekroner, har holdt deres møder, hvor det var mest praktisk, og så kan en del jo klares pr. mail i dag.

DLF som organisation
Foreningens medlemstal holder sig nogenlunde konstant, bestående af lokalhistoriske foreninger, historiske samfund, nogle institutioner og privatpersoner.

Journalen
Et af foreningens flagskibe er vores medlemsblad, Journalen, et kulturhistorisk tidsskrift, som vi udgiver i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver). Det er fortsat Johnny Wøllekær fra Stadsarkivet i Odense, der er vores redaktør. Desuden er der en redaktion, der sammen med Johnny har et årligt møde, hvor bladets indhold og linje diskuteres, og hvor man kommer med ideer til artikler. Bladet udkommer tre gange om året og sendes til bestyrelsesmedlemmer i de enkelte foreninger. De to blade indeholder artikler, og det tredje nummer, som er det midterste, er med anmeldelser. Det er anmeldelser af de bøger, de indsendes til anmeldelse, så hvis man ønsker bøger anmeldt, skal de sendes til redaktøren. Der laves ikke opsøgende arbejde på det område. Det kan jo så også betyde, at der vil være flere bøger fra nogle områder end fra andre. Det næste blad – kan jeg nævne – er lige på trapperne.

Regionale møder
Der er desværre ikke rigtig kommet gang i de regionale møder, som vi fra DLF har opfordret til og gerne fortsat vil opfordre til, at man holder rundt om i landet, og som vi gerne vil give støtte til, og der deltager også gerne en repræsentant fra DLF. Vi er godt klar over, at det kræver initiativtagere til at sætte det i gang. Et af de steder, hvor det er blevet en god tradition, som man holder fast i, er i det, der før hed Frederiksborg Amt, hvor foreningerne mødes engang hvert efterår. Her går det på skift, hvem der skal stå for arrangementet. Er man interesseret i at få noget sat i gang i sit område, kan det være en ide at tage kontakt til nogle af dem fra det område for at høre, hvordan de griber det an og hvilke emner de har på programmet. Der er jo også den mulighed, at man henvender sig til en af vore konsulenter.

Konsulenter
Vi har i DLF – hvad det forhåbentlig er de fleste bekendt – to konsulenter, som man i foreningerne kan trække på. Den ene er Peter Korsgård, der også gerne vil være behjælpelig med publiceringsarbejde, og Tormod Hessel, der gerne tager sig af det mere foreningsmæssige. Det kan være lige fra oprettelse af en forening til diverse spørgsmål, en forening støder på i arbejdet. Det kan man alt sammen læse om på vores hjemmeside. Måske er vore foreninger blevet mere selvhjulpne. I hvert fald er der ikke så mange henvendelser som før i tiden, og de, der er, kan ofte klares pr telefon, mail eller brev.

Økonomi
Udgifterne stiger i større takt end indtægterne. Det er gennem årene blevet dyrere og dyrere at afholde vores årskurser, men vi har været tilbageholdende med at sætte priserne ret meget op. Også priserne på vores blad og udsendelsen af det er steget. Hvert år lever vi i spændingen om, hvad vi får af tilskud fra Statens Arkiver. Vores økonomi i øvrigt vil vores kasserer Karen Margrethe Sørensen gøre rede for under fremlæggelse af regnskabet.

Støtte
En del af det beløb, vi får fra Statens Arkiver, skal anvendes til støtte til bogudgivelser eller andre former fra publikationer. Hvad der kan søges til, betingelser for udbetaling, og hvornår ansøgningerne skal være Ole Koefoed Nielsen i hænde for at komme i betragtning, kan ses på vores hjemmeside. Her kan man også under Støtte se, hvad der har været ydet økonomisk hjælp til de seneste år.
Ud over en enkelt årbog og et enkelt årsskrift har vi i 2009 støttet bøger med meget forskellige emner. Det er meget sjældent, at vi må afvise at støtte noget. Beløbene kan variere fra 2.000-3.000 kr. over 5.000 til en sjælden gang 10.000 kr. Undertiden får vi ansøgninger, der lyder på 25.000-30.000 kr.; men med det beløb, vi har at gøre godt med, kan vi slet ikke give så store beløb til en enkelt udgivelse.

Samarbejde med andre
Vi har et meget udmærket samarbejde til flere sider. En af vores nærmeste samarbejdspartnere er Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA), som vi som tidligere nævnt arbejder sammen med omkring udgivelsen af Journalen.
Sammen med andre historiske foreninger er vi repræsenteret i DHF (Dansk Historisk Fællesråd), som er paraplyorganisation for foreninger og selskaber, der arbejder med historien. DHF kunne i oktober 2009 fejre sit 100 års jubilæum i Harsdorffssalen på Rigsarkivet med stor deltagelse, champagne og lagkage. I den forbindelse blev bogen Historiens Ildsjæle udgivet. Et af DHFs flagskibe er Historie-online, som man kan modtage digitalt hver uge, hvis man har tilmeldt sig. Det er også på Historie-online, man kan stemme på årets historiske bog. I år gik prisen til Claus Bundgaard Christensen for bogen Danskere på Vestfronten 1914-1918, en bog, der falder godt i tråd med det emne, vi har valgt for årsmødet i år. Prisoverrækkelsen fandt sted i Rundetårn og blev foretaget af daværende kulturminister Carina Christensen. Et andet af DHFs flagskibe er, måske skal jeg sige har været, kulturtidsskriftet Fortid og Nutid, som er godt på vej til at blive digitaliseret, en proces, der har været meget længe undervejs. Det vil ske i samarbejde med Folk og Kultur. Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Titlen vil fremover være Kulturhistorisk Tidsskrift – fortid og nutid, og det er meningen, at det skal starte i år.
Jeg vil gerne takke alle for det gode samarbejde ikke mindst Jørgen Thomsen fra SLA, som er til stede her i dag. Desværre kunne formanden for DHF, Søren Bitsch, ikke være til stede her i dag, selv om han gerne ville. Jeg skal overbringe en hilsen fra ham.

Tak
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg for et rigtig godt arbejde og et glimrende samarbejde i det forløbne år.

Forespørgsler og kommentarer til beretningen:
Ønske om medlemsliste med mailadresser over foreningens medlemsforeninger på DLF´s hjemmeside.
Antal af medlemmer (135).
OKN oplyste om mulighed for støtte fra andre bogfonde end foreningens: Bente Klerke Fonden (Slægtshistorie), Kemf Fonden (kun Jylland).
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Der var en livlig diskussion om omkostningerne ved årsmødet, da denne tager en stor del af foreningens midler. Der fremkom en del forslag til, hvorledes dette kan forbedres. Styrelsen tager emnet op ved førstkommende møde.
Spørgsmål om, hvad tilskud til regionale møder dækker – retningslinjer ønskes.
Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Der blev diskuteret livligt om kontingentet størrelse burde reguleres.
Afstemning om 2011 kontingentstigning på 5 procent. Forslag blev ikke vedtaget.
Kontingent uændret.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Budget godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Valg til styrelsen
På valg var flg.
Erik Helmer Petersen – genvælges.
Ole Koefoed Nielsen – genvælges.

8. Valg af 2 suppleanter
Helge Torm og Birgit Skannrup genvælges.

9. Valg af 2 revisorer
På valg var Palle Pedersen og Gunhild Olesen Møller – begge genvælges.

10. Valg af revisorsuppleant
På valg var Jørgen Melskens – genvælges.

11. Eventuelt

Flere foreninger fortalte om arbejdet med at få børn og unge til at interessere sig for lokalhistorie.

Melskens ønskede at få ført til referat, at han gerne så, at der blev nedsat et gruppearbejde om foreningens fremtid, økonomi mm.

Præstø: Antallet af årsmødedeltagere fra de enkle foreninger bør tages op i Styrelsen.

Jørgen Thomsen oplyser, at SLA har 475 ordinære og 45 ekstraordinære medlemmer i alt 520 medlemmer.

Han takker på egne og SLA´ s vegne for samarbejdet.

Afsluttende takkede Aase Windeballe dirigenten.

Referent
Birgit Skannrup