Generalforsamlingen 2013

Generalforsamling på Dalum Landbrugsskole, Odense, lørdag den 13. april 2013

Velkomst ved Aase Windeballe: Velkomst til medlemmer og SLA´s formand Jørgen Thomsen.

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Bent Skov Larsen. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
Ingen bemærkninger til dagsorden.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Formanden, Aase Windeballe, fremlagde styrelsens beretning:

Styrelsen
Vi kan se tilbage på et godt og stabilt år, hvor styrelsen har holdt sine møder i Historiens Hus i Odense, et godt centralt beliggende sted. Vi er så heldige, at vi flere gange har fået lov at bruge mødelokalet i Historiens Hus i Odense. Det er vi meget glade for og kan rette takken til Jørgen Thomsen, SLA’s formand og stadsarkivar i Odense. På møderne har vi bl.a. diskuteret emner til årsmødet, foreningens økonomi og foreningens fremtid. Vi har talt om, at vi gerne vil have flere foreninger med i DLF, da vi er klar over, at der findes mange små foreninger rundt omkring, som vi gerne vil have kontakt med. Et udvalg arbejder med opgaven. I det hele taget har vi flere forskellige udvalg, der varetager forskellige opgaver så som planlægning og forberedelse af årsmødet og fordeling af støttekroner, projektopgaver som projektet omkring 1. verdenskrig i Danmark.

Journalen
Et af vores flagskibe er vores medlemsblad, Journalen, som vi udgiver i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), og som udkommer med tre numre om året, et anmeldernummer og to numre med lokalhistoriske artikler, og her kan jeg nævne, at det næste nummer er lige på trapperne – måske har nogen allerede nået at få det. Det er et blad, som medlemmerne af de lokalhistoriske bestyrelser modtager gratis, men også et blad, som andre abonnerer på, både i ind- og udland. Johnny Wøllekær, der er ansat på Stadsarkivet i Odense, er vores redaktør og sammen med ham er der en redaktion, der holder møde en gang om året, hvor de udkomne numre evalueres, og der kommer ideer frem til de nye numre. Desværre kom numrene i 2012 ikke helt så regelmæssigt som planlagt, da der opstod forsinkelser, så de to sidste numre udkom næsten samtidig, og af en eller anden grund i forkert rækkefølge, men ud kom de. Det er vigtigt, at I giver kassereren besked, når der sker ændringer i jeres bestyrelser, så de rette kan modtage bladet. Skulle nogen have ideer til emner, der ønskes behandlet, er I meget velkomne til at sende dem til redaktøren, eller skulle I ligefrem have lyst til at skrive en artikel til bladet, kan I også kontakte redaktøren. SLA har indledt et samarbejde med ODA (Organisationen Danske Arkiver), et samarbejde, der muligvis kan resultere i, at abonnementstallet på Journalen udvides.

Støtte
Hvert år søger vi Statens Arkiver om midler til at drive foreningen for. Desværre var det beløb, vi fik tildelt i 2012 ikke så stort som de foregående år, hvad I også vil kunne se af regnskabet. Her kan bemærkes, at heller ikke SLA fik så meget, som de havde fået tidligere år. Hvad det skyldes, ved jeg ikke. Af de midler, vi får fra Statens Arkiver, skal en del af beløbet anvendes til støtte til lokalhistoriske aktiviteter. Det vil først og fremmest sige til bogudgivelser; men der kan også søges til andet, hvilket man kan læse om på foreningens hjemmeside: dansklokalhistoriskforening.dk.
Der kan man også se tidsfrister og betingelser for ansøgning. Som I måske har bemærket, og som jeg nævnte sidste år, har vi flyttet datoen for årets første ansøgning fra 1. april til 1. august, netop fordi vi ikke ved, hvor meget vi får fra Statens Arkiver, da vi først får besked i løbet af sommeren om, hvor mange penge vi får, og vi vil gerne være sikre på, at der er penge i kassen til at udbetale, hvad vi har lovet. En del af de penge, vi får fra Statens Arkiver, bruges også til at holde prisen på årsmødet nede på et rimeligt niveau. Det er blevet dyrere og dyrere gennem årene at afholde disse årsmøder. Det hele er steget, både prisen for weekendophold og for foredragsholdere, og vi må indrømme, at vi ikke har ladet den pris, I skal betale, stige tilsvarende, da vi ikke ønsker, at prisen skal afholde folk fra at deltage. Om den gør det alligevel, skal jeg ikke kunne sige. Det, at vi giver et stort bidrag til afholdelsen af årsmødet, er også en af årsagerne til, at vi har begrænset antallet pr forening i første omgang for at give plads til så mange foreninger som muligt.

Projekt 1. verdenskrig
For et par år siden blev projekt Danmark under 1. Verdenskrig søsat. Et projekt, hvor man gerne vil have foreningerne til at undersøge, hvordan tilstandene var i Danmark, og hvad der skete i netop den enkelte forenings område. Ikke så mange foreninger tog opgaven op fra starten, men flere er kommet til hen ad vejen. Det er Erik Helmer Pedersen, der sammen med Helge Torm og Birgit Skannrup står i spidsen for projektet. Det er ikke de store meldinger, der er kommet ind i årets løb, så vi har ikke sat det på som selvstændigt punkt i år, men der er stadig noget i gang rundt omkring. Desværre ønsker Erik og Birgit ikke at fortsætte i styrelsen.

Konsulenter
Som I også kan læse på vores hjemmeside har DLF to konsulenter, som man i foreningerne kan hente råd og vejledning hos både med hensyn til publikationer, som især Peter Korsgaard tager sig af, og mere foreningsmæssige spørgsmål, som især Tormod Hessel tager sig af. Mange af opgaverne klares i vore dage enten pr telefon eller pr mail; men vore konsulenter har ikke ligefrem været overbebyrdede i det forgangne år.

Økonomi
Vores hovedindtægtskilder er kontingenterne og tilskuddet fra Statens Arkiver, og jeg kan nævne, at efter at vi er begyndt at holde vores årsmøder her på Dalum Landbrugsskole, er økonomien kommet i bedre balance. Vores økonomi i øvrigt vil der blive gjort rede for under fremlæggelse af regnskabet.

Samarbejde med andre
Vi har et meget udmærket samarbejde med andre historiske foreninger. En af vores nærmeste samarbejdspartnere er SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), som vi jo som nævnt udgiver Journalen sammen med. Jeg vil her benytte anledningen til at takke Jørgen Thomsen for samarbejdet.
DHF (Dansk historisk Fællesråd) er en paraplyorganisation, som vi sammen med andre historiske foreninger, arkiver, museer, institutioner og andre historieinteresserede er medlem af. Det er DHF, der står for Historie-online og uddeling af prisen for Årets Historiske Bog, der i år tilfaldt Jesper Clemmensen for bogen Flugtrute Østersøen – Historien om ”den usynlige mur” mellem DDR og Danmark under den kolde krig.” En pris, der i dag er på 35.000 kr.
Desværre har der det forløbne år været krise i DHF, da der ikke var nogen, der umiddelbart ønskede at stille op til formandsposten, og den siddende formand Trine Grejsen, der sidste år afløste Søren Bitsch Christensen, ønskede ikke at fortsætte; men inden repræsentantskabsmødet var der fundet en, der var villig til at stille op, nemlig Peder Jacob Ellehave Kragh, som blev valgt, og DHF kan således køre videre.

Tak
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg for et rigtig godt arbejde og et glimrende samarbejde i det forløbne år.

Der blev fremlagt ønske om, at hele formandens beretning lægges på DLF’s hjemmeside, således at alle medlemmer kan orienterer sig.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Mogens Bjerggaard var fraværende, regnskabet blev fremlagt af næstformanden Ole Koefoed Nielsen. OKN oplyste at statens tilskud er skåret ned. Efter få opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Styrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Der forelå ikke et budget.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg til styrelsen
På valg var flg.:
Aase Windeballe – genvælges.
Mogens Bjerggaard – ønsker ikke genvalg
Verner Hansen vælges.

7. Valg af 2 suppleanter
På valg var Arne Fogt og Birgit Skannrup.
Begge genvælges.

8. Valg af 2 revisorer
På valg var Jørgen Melskens og Gunhild Olesen Møller – begge genvælges.

9. Valg af revisorsuppleant
På valg var Bent Skov Larsen- genvælges

10. Eventuelt
Flg. emner blev debatteret:

Flemming Bruun: Der bør sættes fokus på foreningens hjemmeside.

Erik Nørr: Amtsforeningernes manglende mødedeltagelse ved DLF’s årsmøde og generalforsamling.

Ole Koefoed: Årskursussets varighed 1 eller 2 overnatninger og dets geografiske placering. Medlemmer opfordres til at komne med forslag.

Jørgen Thomsen SLA takker for samarbejdet med Journalen. Danske arkiver bliver evt. medlem af udgiverkredsen.

DHF (Dansk historisk fællesråd) har fået ny formand.

Både SLA og DLF’s tilskud er skåret ned og JT opfordrer til, at foreningerne i fællesskab søger aktindsigt i, hvordan de 1,3 mio. kr. fordeles.

DLF opfordres til at skrive indlæg i SLA’s medlemsblad (Omslaget) til hvervning af nye medlemmer.

Afsluttende takkede Aase Windeballe dirigenten og medlemmerne.

Referent
Birgit Skannrup