Generalforsamlingen 2014

dGeneralforsamling på Dalum Landbrugsskole lørdag den 5. april 2014

1. Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Bent Skov Larsen
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
Ingen bemærkninger til dagsorden.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Styrelsens beretning om foreningens virksomhed blev forelagt af formanden, Aase Windeballe:

Styrelsen
Endnu engang kan vi se tilbage på et godt og stabilt år. Styrelsen har holdt sine møder i Historiens Hus i Odense, et godt centralt beliggende sted, hvor vi er så heldige, at vi også i det forløbne år har fået lov at bruge mødelokalet i Historiens Hus i Odense. Det er vi meget glade for og kan rette takken til Jørgen Thomsen, SLA’s formand og stadsarkivar i Odense. På møderne har vi bl.a. diskuteret emner til årsmødet, foreningens økonomi og foreningens fremtid. Vi arbejder på at få flere foreninger med i DLF, da vi er klar over, at der findes mange små foreninger rundt omkring, som vi gerne vil have kontakt med. Derfor vil der komme et indlæg i SLAs blad Omslaget med opfordring til at melde sig ind i DLF. Vi har den glæde, at Historisk Samfund for Sønderjylland har meldt sig ind og byder dem hjertelig velkommen.
Vi har forskellige udvalg, der arbejder med forskellige opgaver så som planlægning og forberedelse af årsmødet og fordeling af støttekroner, projektopgaver som projektet omkring 1. verdenskrig i Danmark.

Projekt 1. verdenskrig
Med hensyn til projekt Danmark under 1. Verdenskrig, som blev søsat for et par år siden, må vi nok indrømme, at det går lidt trægt. Vi har nu nået 2014, hvor det er 100 år siden Den 1. verdenskrig startede. Måske kan det vække interessen i flere foreninger til at se på, hvordan verdenskrigen påvirkede befolkningen i deres område. Udvalget, der tager sig af projektet har hidtil været Erik Helmer Pedersen, Helge Torm og Birgit Skannerup.

Journalen
Vores medlemsblad, Journalen, udgives med tre numre om året i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver). Desværre kom de to sidste numre lidt tæt på hinanden, da nummer to blev forsinket af forskellige årsager, bl.a. nogle tekniske, men vi håber, at alle tre numre kommer med passende intervaller i år, og her kan jeg nævne, at det første nummer i år er lige på trapperne. Som forhåbentlig bekendt modtager medlemmerne af de lokalhistoriske bestyrelser bladet gratis. I den forbindelse er det vigtigt, at DLFs kasserer får besked, når der sker ændringer i bestyrelserne. Andre såvel enkeltpersoner som organisationer, både i ind- og udland, abonnerer på bladet. Sidste år nævnte jeg, at SLA har indledt et samarbejde med ODA (Organisationen Danske Arkiver), et samarbejde, der gerne skulle resultere i, at abonnementstallet på Journalen udvides. Det er der arbejdet videre på, men det er mig bekendt ikke helt på plads endnu. Sammen med redaktøren Johnny Wøllekær holdes der hvert år i begyndelsen af året et redaktionsmøde, hvor bladet evalueres, og hvor der fremkommer nye ideer til indhold. Skulle nogen have ideer til emner, der ønskes behandlet, er I meget velkomne til at sende dem til redaktøren, eller skulle I ligefrem have lyst til at skrive en artikel til bladet, kan I også kontakte redaktøren.

Støtte
Hvert år søger vi Statens Arkiver om midler til at drive foreningen for, og hvert år er vi spændte på, om vi får noget og i så fald hvor meget. I 2012 fik vi noget mindre, end vi havde ansøgt om og håbet på; men i 2013 fik vi næsten lige så meget som tidligere år, og det er vi glade for, da det jo er de penge, vi kan anvende til støtte til lokalhistoriske aktiviteter. Det vil først og fremmest sige til bogudgivelser; men der kan også søges til andet, hvilket man kan læse om på foreningens hjemmeside: dansklokalhistoriskforening.dk. Netop fordi vi aldrig ved, hvor meget vi får fra statens arkiver, og fordi ansøgningstidspunktet er blevet senere og senere de sidste år, har vi flyttet tidspunktet for ansøgning om støtte til bl.a. bogudgivelser til 1. august, så vi ved, hvad vi har at gøre godt med. På hjemmesiden vi I også kunne se, hvad vi hidtil har givet tilskud til. Vi bevilger ca. 75.000 kr. til især bogudgivelser om året, men da beløbet ikke altid udbetales i det år, det er søgt, kan den samlede udbetalte støtte variere fra år til år.
En del af de penge, vi får fra Statens Arkiver, bruges også til at holde prisen på årsmødet nede på et rimeligt niveau. Vi har ikke ladet den pris, I skal betale, stige, da vi ikke ønsker, at prisen skal afholde folk fra at deltage. Om den gør det alligevel, skal jeg ikke kunne sige. Det, at vi giver et stort bidrag til afholdelsen af årsmødet, er også en af årsagerne til, at vi har begrænset antallet pr. forening i første omgang for at give plads til så mange foreninger som muligt.

Konsulenter
Som I også kan læse på vores hjemmeside, har DLF to konsulenter, som man i foreningerne kan hente råd og vejledning hos både med hensyn til publikationer, som især Peter Korsgaard har taget sig af, og mere foreningsmæssige spørgsmål, som især Tormod Hessel tager sig af. Der har været nogle få konkrete opgaver i årets løb. Mange af opgaverne klares i vore dage enten pr telefon eller pr mail. Desværre har Peter Korsgaard meddelt os, at han ønsker at stoppe, men vil gøre det arbejde færdigt, som han er begyndt på. Erik Helmer har i første omgang sagt ja til at overtage posten som konsulent.

Økonomi
Vores hovedindtægtskilder er kontingenterne og tilskuddet fra Statens Arkiver, og det at vi holder vores årsmøder her på Dalum Landbrugsskole, er med til at holde økonomien i en god balance. Vores økonomi i øvrigt vil vores kasserer Verner Hansen gøre rede for under fremlæggelse af regnskabet. Verner Hansen afløste sidste år Mogens Bjerregård og har gjort et stort arbejde med at sætte sig ind i vores økonomi, få styr på den og holde styr på den.

Kulturelle Samråd
I april sidste år blev der på landsplan oprettet et nyt netværk under navnet Det Frivillige Kulturelle Foreningsnetværk. Sammen med en række andre kulturelle landsforeninger har DLF valgt at være med i netværket, da det synes at være en god ide, at der bliver sat fokus på det faktum, at ”frivilligt arbejde” er andet end det, der relaterer sig til det sociale område og sportens verden.

Samarbejde med andre
Vi har et meget udmærket samarbejde med andre historiske foreninger. En af vores nærmeste samarbejdspartnere er SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), som vi jo som nævnt udgiver Journalen sammen med. (Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Jørgen Thomsen for samarbejdet).
DHF (Dansk historisk Fællesråd) er en paraplyorganisation, som vi sammen med andre historiske foreninger, arkiver, museer, institutioner og andre historieinteresserede er medlem af. Det er DHF, der står for Historie-online og uddeling af prisen for Årets Historiske Bog. I år var der tre, der måtte deles om prisen på 35.000 kr. for bogen ”Forbrydelsens ansigt”. De tre prisvindere er Poul Duedahl, Peter Wodskou Christensen og Gitte Bergendorff Høstbo. Det er også DHF, der sammen med Foreningen Danmarks Folkeminder udgiver det digitale tidsskrift Kulturstudier, som udkommer to gange om året.
Sidste år var det, at jeg omtalte krisen i DHF, en krise der blev afværget, da Peder Jacob Ellehave Kragh meldte sig på banen og afløste Trine Grejsen på formandsposten, og der fandtes også nye til de ledige poster, så DHF kunne køre videre og nu har kørt godt i et år. Desværre kunne formanden ikke deltage i vores generalforsamling, men vi har som nævnt den fornøjelse at næstformanden, Jakob Ørnbjerg, kan være til stede her i dag, så jeg vil også takke ham for et godt samarbejde.

Tak
Og endelig vil jeg til slut rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg for et rigtig godt arbejde og et glimrende samarbejde i det forløbne år.

Vedtaget med akklamation.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Revideret regnskab blev forelagt af kasserer Verner Hansen
Godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Uændret.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Taget til efterretning.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til styrelsen
Efter tur afgår : Erik Helmer Pedersen (ønsker ikke genvalg), Ole Koefoed Nielsen og Helge Torm (begge villige til genvalg). Begge genvælges.
Arne Fogt blev valgt til styrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter
Birgit Skannrup trak sig, og da Arne Fogt var valgt til styrelsen, skulle der findes to nye suppleanter. Disse blev: Erik Nørr og Erik S. Christensen.

9. Valg af 2 revisorer
Gunhild Olesen Møller og Jørgen Melskens blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant
Bent Skov Larsen modtog genvalg.

11. Eventuelt
Jakob Ørnbjerg overbragte en hilsen fra DHF.

Jesper Vang Hansen fra Historisk Samfund for Bornholm opfordrede DLF til at deltage i Folkemødet på Bornholm i 2015.

Aase Windeballe takkede Erik Helmer Pedersen for hans mange års fremragende indsats i DLF. Ligeledes takkede hun Peter Korsgaard for hans arbejde som konsulent. Begge fik overrakt gaver.

Afsluttende takkede Aase Windeballe dirigenten og medlemmerne.

Helge Torm
S
om referent