Generalforsamling 1995

Generalforsamling på Haraldskær, lørdag den 6. april 2019

Referat

Til stede var hele styrelsen (inkl. begge suppleanter), de to konsulenter og 37 foreningsrepræsentanter.
Per Andersen, næstformand i Danske Slægtsforskere, deltog som gæst.

Formanden Aase Windeballe bød velkommen og foreslog Bent Thygesen som dirigent.

1. Valg af dirigent
Thygesen valgt som dirigent. Han fastslog lovligheden af generalforsamlingen.
Referent: Helge Torm.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Årsberetning v/formanden Aase Windeballe:
De sidste år er det lykkedes at finde forskellige steder at holde vores årsmøde og generalforsamling. Det er således knap et år, siden vi var samlet til årsmøde i Ribe. Året er gået godt, og vi kan se tilbage på et stabilt medlemstal. Det er altid kedeligt, når en forening melder sig ud. Når de gør det på grund af manglende tid, er der ikke så meget, vi kan stille op, således som det er sket med Historisk Samfund for Århus stift. Til gengæld er det altid glædeligt, når folk melder sig ind. Vi har haft den glæde, at Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn har meldt sig ind i DLF.
Som der efterhånden har været tradition for, har styrelse og udvalg holdt møder i Historiens Hus i Odense, hvor vi stadig er så heldige at kunne låne et lokale, idet det er her, vores redaktør af Journalen, Johnny Wøllekær, er ansat i stadsarkivet, og i den forbindelse kan jeg nævne, at det fremover er som stadsarkivar, idet han pr. 1. april har overtaget stillingen efter Jørgen Thomsen, der er gået på pension. Vi håber på fortsat samarbejde med Johnny Wøllekær.
Ud over de fysiske møder i Odense er en meget stor del af styrelsens arbejde foregået pr. mail eller telefon.
ET af vore flagskibe er vores medlemsblad, tidsskriftet Journalen, som udkommer tre gang om året, to numre med artikler og et nummer med boganmeldelser. De er udkommet med passende intervaller, det sidste i december, men måske er der nogen af jer, der først har fået det i løbet af januar, da vi er gået over til at sende hele bestyrelsens blade til formanden for de enkelte foreninger. De bøger, der bliver anmeldt, er de bøger, der bliver sendt til vores redaktør, Johnny Wøllekær, eller til SLAs kontor i Vejle, idet vi udgiver Journalen i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver) og ODA (Organisationen Danske Arkiver). Alle tre – SLA, ODA og DLF har repræsentanter med i redaktionen, som mødes hvert år i januar for at evaluere de udsendte numre og komme med ideer til emner, der kan tages op i bladet. Det er også her, der fordeles bøger til anmeldelse. Dersom I har udgivelser i løbet af året, I gerne vil have anmeldt, så send dem til Johnny Wøllekær, der så sørger for, at bøgerne bliver fordelt til de anmeldere, han har ud over redaktionen.
Hos os i DLF får de enkelte bestyrelsesmedlemmer i de lokalhistoriske foreninger bladet. Hos SLA og ODA sendes bladet til arkiverne. Derudover er der enkeltpersoner og organisationer både i ind- og udland, der abonnerer på bladet.
Som det forhåbentlig er velkendt, kan foreningerne søge om støtte til lokalhistoriske aktiviteter. Det være sig bogudgivelser af forskellig art, cd’er, dvd’er, udstillinger eller andet af lokalhistorisk art. Det er dog fortrinsvis bogudgivelser, der søges støtte til. Man kan få et indtryk af, hvad der er givet støtte til ved at kigge under Publikationsstøtte på vores hjemmeside. Det er også her, man kan finde retningslinjer for ansøgninger og ansøgningsfristerne. Når man har søgt og fået tilsagn om støtte, har man to år til at få klaret udgivelsen. Derfor kan antallet at støttede udgivelser variere fra år til år, ligesom der naturligvis er forskel på, hvor mange der søger.
Når vi i det hele taget er i stand til at uddele støtte, er det fordi vi hvert år søger Statens Arkiver, eller Rigsarkivet, som det nu hedder om midler til at drive foreningen for, og en del af de penge, vi får tildelt, skal bruges til støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer, hvilket er en forudsætning for tilskud til DLF. Derudover går en del til at holde prisen på vores årsmøde nede på et rimeligt niveau i håb om at få så mange foreninger som muligt repræsenteret ved vore årsmøder.
Som nævnt kan Som nævnt kan man på vores hjemmeside finde retningslinjer for ansøgninger. Ind imellem får jeg henvendelser, der giver mig det indtryk, at man ikke er klar over, at DLF har en hjemmeside, og at man der kan finde en række nyttige oplysninger. Den findes under dansklokalhistoriskforening.dk/ – ganske vist et langt navn, men næppe svært at huske. Den har fået et fint layout, og det er vores kasserer Flemming Bruun, der er webmaster, og som sørger for at opdatere sitet, når der er nyt, f. eks. når der er udkommet et nyt nummer af Journalen, og når vi kender datoer og sted for næste årsmøde.
Det er også på hjemmesiden, I kan læse om vores konsulentordning. For år tilbage havde vi en konsulent, der tog sig af foreningerne i Vestdanmark og en, der tog sig af Østdanmark. I dag er arbejdet mellem vore to konsulenter fordelt således, at Tormod Hessel tager sig af foreningsanliggender, og Jørgen Mikkelsen kan kontaktes, hvis man har brug for hjælp i forbindelse med bogudgivelser, hvis I f. eks. har brug for rådgivning vedrørende arbejdet med manuskripter, publicering og fondsstøtte. Da han er ansat på Rigsarkivet, vil han også gerne formidle oplysninger om Rigsarkivets samlinger, når det gælder arkivalier af lokalhistorisk interesse.
DLF har sammen med Aarhus Stadsarkiv, Dansk Center for Byhistorie, Dansk Komité for Byhistorie og ODA (Organisationen af Danske Arkiver) været medarrangør af et seminar om ”Trap Danmark og den danske topografiske tradition”. Det fandt sted den 12. november 2018 i Århus på Aarhus Stadsarkiv i Dokk1, hvor vi gennem forskellige oplægsholdere hørte dels om værkets historie, dels om nyudgivelsen. Det blev et lidt dramatisk seminar, da der først på eftermiddagen udbrød brand i nogle elektriske installationer, og vi måtte evakueres af to omgange. Da vi anden gang ikke kunne komme tilbage, var det så heldigt, at vi kunne få lov at fortsætte i et lokale på hotellet overfor, og således blev det i øvrigt udmærkede seminar gennemført.
Nyhedsmail sendes nogle gange i løbet af året til foreningernes formænd, som så forhåbentlig orienterer foreningernes øvrige medlemmer.
De foregående år har vi deltaget i Historiske Dage i Øksnehallen med en lille stand sammen med slægtsforskerne for et mindre beløb; men efter at have undersøgt forskellige muligheder, viste det sig, at der ikke var plads til os, hverken hos slægtsforskerne eller den københavnske sammenslutning af lokalhistoriske foreninger.
DHF, Dansk Historisk Fællesråd, er vores paraplyorganisation, som vi sammen med andre historiske foreninger, arkiver og institutioner er medlem af og har et godt samarbejde med. Det er DHF, der står for Historie-online, og det er DHF, der står for uddelingen af prisen for Årets Historiske Bog, en begivenhed, der de sidste år har fundet sted i Øksnehallen i København i forbindelse med Historiske Dage. Således også i år, hvor prisen gik til Poul Duedahl for bogen ”Velkommen på bagsiden”. Den havde fået 50 % af stemmerne. På 2. pladsen kom Hans Trier bog Angst og engle, der havde fået 20 %.
Endvidere har vi et meget udmærket samarbejde med andre historiske foreninger. En af vores nærmeste samarbejdspartnere er SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), som vi jo som nævnt udgiver Journalen sammen med.
Med hensyn til vores økonomi er vi i en god gænge. Vores hovedindtægtskilder er kontingenterne og tilskuddet fra Rigsarkivet, et tilskud, vi som nævnt er meget afhængige af – også når det gælder vores årsmøder. I øvrigt vil vores kasserer Flemming Bruun gøre rede for økonomien under fremlæggelse af regnskabet.
Det Frivillige Kulturelle Samråd
Vi er sammen med andre kulturelle foreninger med i Det Frivillige Kulturelle Samråd, der bl. a. arbejder for, at det frivillige kulturelle foreningsområde bliver synligt i kulturdebatten.
Her vil jeg til slut rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg
for et glimrende arbejde og et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.

Forsamlingen tog beretningen til efterretning med applaus.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kassereren Flemming Bruun gennemgik årsregnskabet.

Spørgsmål fra deltager fra Bramsnæs: Hvad koster det at sende Journalen ud?
Fl. Bruun påpegede, at det vil koste meget mere med en anden form for forsendelse.

Regnskabet godkendt med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Toges op under pkt. 5.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Bruun gennemgik budgettet.
Budgettet godkendtes tillige med kontingentet (uændret).

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til styrelsen
Genvalg af Aase Windeballe og Flemming Bruun.
Niels Thernøe, Skanderborg, nyvalgtes.

8. Valg af 2 suppleanter
Genvalg af Helge Torm og Ole Koefoed Nielsen.

9. Valg af 2 revisorer
Genvalg af Gunhild Olesen Møller, Mors og Lejla Thorslund, Gladsaxe.

10. Valg af revisorsuppleant
Nyvalg af Arne Fogt, Gladsaxe.

11. Eventuelt
Aase Windeballe takkede Arne Fogt for hans tid i bestyrelsen siden 2013 og gav ham en boggave.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Konstituering

Umiddelbart efter generalforsamling afholdtes konstituerende møde.

Besættelse af tillidsposter i styrelsen
Formand: Genvalg af Aase Windeballe
Næstformand: Nyvalg af Erik Nørr
Kasserer: Genvalg af Flemming Bruun
Sekretær: Genvalg af Helge Torm

Nedsættelse af kursusudvalg
Erik S. Christensen, formand
Erik Nørr
Tormod Hessel
Flemming Bruun
Aase Windeballe

Nedsættelse af udvalg til publikationsstøtte
Ole Koefoed Nielsen, formand
Aase Windeballe
Flemming Bruun
Niels Thernøe

Dansk Lokalhistorisk Forenings repræsentant i Dansk Historisk Fællesforening
Aase Windeballe

Nedsættelse af redaktionsudvalg for Journalen
Aase Windeballe
Erik Nørr