Generalforsamlingen 2017

Generalforsamling på Hotel Jutlandia, Frederikshavn, lørdag den 1. april 2017

 Overværet af i alt 27 personer, inkl. hele bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Bent Skov Larsen (BSL) valgt.
BSL konstaterede lovligheden af mødet.
Referent: Helge Torm.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Aflagt af Aase Windeballe.
Eenstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fremlagt af Verner Hansen.
Eenstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Vedtaget uændret.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Udgifter til Journalen belyst ved kassereren.
Eenstemmigt godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til styrelsen
Aase Windeballe modtog genvalg, mens Verner Hansen ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen stillede Flemming Bruun, Gladsaxe, op, som kandidat til bestyrelsen.
Aase Windeballe blev genvalgt.
Flemming Bruun blev nyvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter
Erik Nørr og Erik Christensen genvalgt.

9. Valg af 2 revisorer
Gunhild Møller Olesen og Jørgen Melskens genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant
Bent Skov Larsen genvalgt.

11. Eventuelt
Gyrit Kaaber fremførte kritik af DLF’s stand ved Historiske Dage i Øksnehallen – den var for usynlig.

Erik Nørr: Vi var med i en fællesstand for 1.000 kr. Vi skal være mere synlige.

Ingolf Broe, Vanløse: Vi havde en stand sammen med andre foreninger. I kunne slå jer sammen med lokalhistoriske foreninger.

Bestyrelsen lovede at se nærmere på sagen.

AaW overbragte hilsener fra tidl. landsformand Erik Helmer Pedersen.

AaW takkede VH for hans indsats som kasserer frem til nu og overrakte ham en boggave. Applaus.

Tormod Hessel takkede ligeledes VH for samarbejdet i bestyrelsen.

Ingolf Broe takkede bestyrelsen for dens arbejde.

Aase Windeballe takkede dirigenten.

Helge Torm, referent