Generalforsamlingen 2017

Generalforsamling på Hotel Jutlandia, Frederikshavn, lørdag den 1. april 2017

 Overværet af i alt 27 personer, inkl. hele bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Bent Skov Larsen (BSL) valgt.
BSL konstaterede lovligheden af mødet.
Referent: Helge Torm.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Årsberetning v/formanden Aase Windeballe:

Styrelsen
Endnu et år er gået, siden vi sidst var sammen til årsmøde – det er gået godt og det er gået hurtigt. Vi kan se tilbage på et godt år med et stabilt medlemstal med et par indmeldelser. Det er jo altid glædeligt, når folk melder sig ind. Desværre har der også været en enkelt udmeldelse, Styrelse og udvalg har holdt møder både privat og i Historiens Hus i Odense, og desuden er en meget stor del af aktiviteten foregået pr. mail eller telefon.

Journalen
Jeg håber, I alle har nået at få vores medlemsblad, Journalen, inden I tog hertil. I hvert fald er første nummer i år udkommet. Der er i det forløbne år udkommet tre numre, hvoraf det ene er et anmeldernummer. Med hensyn til anmeldelser kan der måske synes at være områder, der er flere bøger fra end andre, men det er afhængigt af, hvilke foreninger, der sender bøger til anmeldelser, idet vi ikke laver opsøgende arbejde på det område. Har I udgivelser i løbet af året, I gerne vil have anmeldt, så send dem til vores redaktør Johnny Wøllekær, så han har dem senest i slutningen af januar måned. Det er i reglen der redaktøren og redaktionen holder det årlige redaktionsmøde for at evaluere de udsendte numre, komme med ideer til emner, der kan tages op i bladet og snakke om udsendelsen i det hele taget samt fordele bøger til anmeldelse.
Flere har taget imod opfordringen til at henvende sig med stof eller ideer til artikler. Det er I og jeres medlemmer stadig velkomne til; Henvend jer til vores redaktør og få en aftale med ham og få oplysninger om, hvilke retningslinjer, der skal følges med hensyn til f. eks. længde.
Journalen udgives i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver) og ODA (Organisationen Danske Arkiver), og hos os i DLF gælder det, at bladet sendes direkte til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i de lokalhistoriske foreninger, der er medlem af DLF. Derudover er der enkeltpersoner og organisationer både i ind- og udland, der abonnerer på bladet.

Støtte
Et af vores væsentlige virkeområder er at støtte især lokalhistoriske udgivelser, men der kan også gives støtte til andre lokalhistoriske aktiviteter. Man skal blot søge senest den 1. august eller 1. november, og i øvrigt kan man finde retningslinjer for ansøgninger på vores hjemmeside, hvor man også kan se, hvad der er givet støtte til. Det kan variere noget fra år til år dels, hvor mange ansøgninger vi får, dels hvor mange, der får støtten i det år, der er søgt, idet man har en frist på to år til at få klaret udgivelsen. I 2016 kom der væsentlig mere til udbetaling end året før.
Også regionale møder yder vi et mindre bidrag til. Desværre er der ikke så mange steder, det er lykkedes at holde liv i de regionale møder.
Når vi i det hele taget kan give denne hjælp til udgivelser og regionale møder, skyldes det, at vi hvert år søger Statens Arkiver om midler til at drive foreningen for, og hvert år er vi spændte på resultatet, da vi er afhængige af de penge, vi får derfra, og i 2016 blev vi betænkt med lidt mindre end året før.
En del af de penge, vi får fra Statens Arkiver, bruges også til at holde prisen på vores årsmøde nede på et rimeligt niveau i håb om at få så mange foreninger som muligt med til vore årsmøder. Hvad der skal til for at få flere jyder og fynboer til at deltage, er svært at vide.

Konsulent
Tormod Hessel er DLFs konsulent. I starten af 2016 var der nogle opgaver i Ringkøbing, der krævede konsulentens besøg, men dem fortalte jeg om ved sidste generalforsamling. Siden da har der været lidt forskellige opgaver for konsulenten at tage sig af; men de har kunnet klares pr. telefon eller pr mail, måske skal der et opfølgende besøg til en af dem.

Økonomi
Vores hovedindtægtskilder er kontingenterne og tilskuddet fra Statens Arkiver. Vi forsøger at holde økonomien i en god balance, hvilket vores kasserer Verner Hansen vil gøre rede for under fremlæggelse af regnskabet.

Nyhedsbreve
I løbet af året sendes der mail til dem, jeg har mailadresse på, og som jeg allerede har nævnt, er I velkomne til at give mig jeres mailadresse, hvis I ønsker at høre nyt engang imellem.

Samarbejde med andre
Vores paraplyorganisation er DHF, der i dag står for Dansk Historisk Fællesråd, som vi sammen med andre historiske foreninger, arkiver og institutioner er medlem af og har et godt samarbejde med. Det er DHF, der står for Historie-online, og sidste år nævnte jeg, at man arbejder på at få lagt om til en ny og moderne hjemmesideløsning, og det er faktisk lykkedes. Måske har I bemærket, at der er sket ændringer; men man er ikke færdig, idet der stadig er en del, der skal flyttes over fra den gamle, og det tager tid. Det er også DHF, der i en årrække har stået for uddelingen af prisen for Årets Historiske Bog. For tredje år i træk fandt uddelingen sted i Øksnehallen i København, og prisen gik i år til Poul Duedal, der også fik den for et par år siden. I år var det for bogen ”Ondskabens Øjne”, der handler om Jens Nielsen, der var den sidste, der blev henrettet i Horsens Tugthus. Prisen blev overrakt af tidligere kulturminister Per Stig Møller.
Vi har et meget udmærket samarbejde med andre historiske foreninger. En af vores nærmeste samarbejdspartnere er SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), som vi jo som nævnt udgiver Journalen sammen med.

Det Frivillige Kulturelle Samråd
Vi er også med i Det Frivillige Kulturelle Samråd, som blev stiftet for to år siden.

Historiske Dage
Historiske Dage løb af stablen for første gang for tre år siden. Fra DLF deltog vi for første gang sidste år, og vi deltog igen i år for en uge siden. Vi havde en lille stand sammen med Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. Der var rigtig mange mennesker, der havde fundet vej til Øksnehallen, og mange kom forbi og fik en snak om DLF og lokalhistoriske foreninger.

Tak
Her vil jeg til slutte med at rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg
for et glimrende arbejde og et rigtig godt samarbejde i det forløbne år. En særlig tak vil jeg rette til Erik Christensen, der har trukket et stort læs i forbindelse med tilrettelæggelsen af årsmødet her i Frederikshavn.

Énstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fremlagt af Verner Hansen.
Eenstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Vedtaget uændret.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Udgifter til Journalen belyst ved kassereren.
Eenstemmigt godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til styrelsen
Aase Windeballe modtog genvalg, mens Verner Hansen ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen stillede Flemming Bruun, Gladsaxe, op, som kandidat til bestyrelsen.
Aase Windeballe blev genvalgt.
Flemming Bruun blev nyvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter
Erik Nørr og Erik Christensen genvalgt.

9. Valg af 2 revisorer
Gunhild Møller Olesen og Jørgen Melskens genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant
Bent Skov Larsen genvalgt.

11. Eventuelt
Gyrit Kaaber fremførte kritik af DLF’s stand ved Historiske Dage i Øksnehallen – den var for usynlig.

Erik Nørr: Vi var med i en fællesstand for 1.000 kr. Vi skal være mere synlige.

Ingolf Broe, Vanløse: Vi havde en stand sammen med andre foreninger. I kunne slå jer sammen med lokalhistoriske foreninger.

Bestyrelsen lovede at se nærmere på sagen.

AaW overbragte hilsener fra tidl. landsformand Erik Helmer Pedersen.

AaW takkede VH for hans indsats som kasserer frem til nu og overrakte ham en boggave. Applaus.

Tormod Hessel takkede ligeledes VH for samarbejdet i bestyrelsen.

Ingolf Broe takkede bestyrelsen for dens arbejde.

Aase Windeballe takkede dirigenten.

Helge Torm, referent