Generalforsamlingen 2007

Generalforsamling i Hornstrup Centret lørdag den 21. april 2007

Aase Windeballe bød velkommen – herunder også til DHF’s Poul Porskær Poulsen og SLA’s Jens E. Pedersen.

1) Valg af dirigent
E. Tønder Andersen blev valgt til dirigent
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at der ingen kommentarer var til dagsordenen.

2) Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Aase Windeballe startede med at gøre status over DLF’s medlemssituation. Medlemstallet er for opadgående. Vi er nu 126 medlemsforeninger – amts- og lokale foreninger – samt en række enkeltpersoner. Nogle foreninger sender hvert år delegerede til DLF’s årsmøde, andre en gang imellem, mens nogen aldrig sender. Det er meget vanskeligt at få kontakt til alle. DLF har mange e-mailadresser på medlemmerne, men målet er selvfølgelig at få alles. Derfor opfordres medlemmerne til fortsat at oplyse DLF om mailadresser og samtidig også at meddele, hvis mailadressen udskiftes. Bidrag vedrørende foreningernes data, historie og aktiviteter modtages meget gerne. Det vil blive lagt ud på DLF’s hjemmeside under hvidbogs-emnet. Det anbefales i det hele taget at gøre brug af hjemmesiden, da den efterhånden indeholder mange informationer og andet læsestof.

Regionale møder er en tilbagevendende aktivitet i DLF’s regi. I det forgangne år har der i Århus stift været afholdt en inspirationsdag, og ligeledes har medlemmerne i Frederiksborg stået for et lignende arrangement. Der er fra DLF’s medlemmer ytret ønske om flere regionale møder.

Peter Korsgaard og Tormod Hessel er DLF´s konsulenter. De har stor erfaring indenfor hver deres område, så medlemmerne opfordres til at benytte dem. Peter og Tormod har beskrevet på hjemmesiden, hvad de hver især tager sig af. Peter har i øvrigt skrevet bogen ”Kort som kilde”, som netop er udgivet i samarbejde med DHF.

I forlængelse af de senere års samarbejde foreningerne imellem omkring et bredt historisk emne bliver der for tiden arbejdet med Englandskrigene. Erik Helmer Pedersen har været den store inspirator til et få sat sådanne projekter i gang. Projekterne er således i fuld gang i Nordjylland og i Furesø Vest (nord for København). Det nordjyske projekt har stor kontakt til Aalborg universitet tovholder indgår i dette arbejde, hvor Peter Ussing er tovholder.

Ole Koefoed Nielsen gjorde rede for bevillingsudvalgets arbejde i det forløbne år. Bevillings­udvalget består nu kun af OKN, da Rigmor Lillelund desværre afgik ved døden dette forår. Der uddeles hvert år 80-100.000 kr. I 2006 blev 26 ansøgninger imødekommet med støtte til bøger om bl.a. Nordslesvigs Kvindeforening, Fredensborg skole, Hvidebæk kommune i 37 år, Niels Buhks sidste rejse. Hvis man påtænker at søge om støtte til udgivelse af lokalhistorisk litteratur, kan man finde vejledning dertil i Journalen. OKN pointerede dog, at bøger skal være udgivet, inden man søger støtte.

Vi har et meget udmærket samarbejde med vores naboforeninger, DHF og SLA. DHFs hjemmeside Historie-online er blevet meget populær.

Omkring Journalen har Harriet Hansen meddelt, at hun vil stoppe. Hun fortsætter dog et år endnu, således at der med Harriet som redaktør endnu vil udkomme 4 numre af Journalen – to til efteråret, et til foråret og et anmelderblad til juni.

Aase takkede til sidst styrelsen og udvalg for et godt samarbejde.

Spørgsmål til beretningen:
Jørgen Melskens ville høre om noget af det stof, der bliver udgivet af de lokale foreninger kunne blive publiceret i Journalen. Journalen, er et meget udmærket blad, men et nyt navn ville være ønskeligt, og Jørgen Melskens foreslog desuden, at der i stedet for en snæver redaktion, kunne sidde et redaktionelt panel, der kunne udarbejde en anden struktur for bladet.

Bestyrelsen vil tage det op.

3) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
KMS redegjorde for regnskabet – se fotokopi.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, så dette blev derefter godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Uændret kontingent, dvs. 4 pct. af kontingentmassen, dog min. 400 kr. og max. 2500 kr. Abonnenter betaler 130 kr., enkeltpersoner 150 kr. og institutioner 200 kr.
Kontingentet blev godkendt

5) Forelæggelse af budget for det kommende år
Budgettet for 2007 kunne ses af den højre kolonne på arket, hvor også regnskabet stod.
Der var en kommentar/forslag hertil, vedrørende udsendelse af Journalen og portoudgiften dertil. Hvis man sendte Journalen i pakker til foreningerne, kunne de selv fordele dem.
Karen Margrethe Sørensen mente ikke, der var noget at spare. Som B-post er det billigt, som vi gør det nu. Harriet kunne tilføje, at Journalen aldrig vejer over 100 g. KMS bad om, at man mailer til hende, hvis der ændres på bestyrelserne.
Dan Olsen ville høre om der med ”tilskud” (anført i budgettet) menes Tipsmidlerne?
Tipsmidlerne har nu skiftet navn til ”Dansk Spil”, men – Ja – al DLF´s tilskud kommer derfra.
Budgettet blev godkendt.

6) Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

7) Valg til styrelsen
Mette Ehlers, Karen Margrethe Sørensen og Aase Windeballe blev alle genvalgt.

8) Valg af 2 suppleanter
Bent Skov Larsen blev genvalgt, og Birgit Skannrup blev valgt i stedet for Rigmor Lillelund.

9) Valg af 2 revisorer
Gunhild Olesen Møller og Palle S. Petersen blev begge genvalgt.

10) Valg af revisorsuppleant
Jørgen Melskens blev genvalgt.

11) Eventuelt
Jørgen Melskens havde et spørgsmål til SLA. Han ville høre, om der eksisterede en alternativ arkivforening, dvs. at der skulle være to landsdækkende (paraply-)arkivforeninger.
SLA’s formand Jens E. Pedersen svarede, at de større stadsarkiver og andre større arkiver (de professionelle) havde meldt sig ud af SLA og dannet foreningen ODA (Organisation af Danske Arkiver). SLA har herefter nu ca. 400 lokalarkiver tilbage som medlemmer.
Aase spurgte videre, om der var en tredje sammenslutning? Jens E. Pedersen: Ja, et enkelt medlem, Jan Baldersen, havde trukket sig ud og forsøgt at danne en tredje landsdækkende sammenslutning, ”Danske Egnsarkiver”, men der har ikke vist sig at være den store tilslutning.

Poul Porskjær Poulsen fik ordet til sidst. Han takkede for invitationen, og informerede kort forsamlingen om DHF. Som paraplyorganisation rummer DHF museerne, DLF, SLA og slægtsforskerne. DHF udgiver ”Fortid og Nutid”, men desværre er der p.t. et svagt vigende abonnent-antal. DHF har i samarbejde med SLA netop udgivet ”Kort som kilde”, hvor det viste sig, at oplaget på 2000 ikke var tilstrækkeligt. Desuden står DHF også for hjemmesiden ”historieonline”. Man kan bl.a. se nye bøger her, men også meget andet. DLF opfordres til at lægge indlæg og nyheder ind på denne hjemmeside. Man er også velkommen til at sende en bog – man eventuelt har publiceret – til anmeldelse. PPP sluttede med at takke det gode samarbejde mellem DHF og DLF og ønskede DLF held og lykke med arbejdet og Journalen – som han i øvrigt priste for de gode artikler og ikke mindst anmeldernummeret, som han fandt uovertruffent.

Mette Ehlers, referent, 2007