Generalforsamling 2020

Generalforsamling på DanHostel Sønderborg City, lørdag den 12. september 2020

Referat

Til stede var hele styrelsen Ole Koefoed Nielsen. I øvrigt deltog 34 personer.
Formanden bød forsamlingen velkommen, særligt til Jørgen Thomsen, SLA.

Formanden Aase Windeballe bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bent Thyge Thygesen foreslået af bestyrelsen og valgt. Denne konstaterede, at generalforsamlingen måtte
udskydes på gr. af covid-19, men senest den 22. marts 2020 blev udsendt indkaldelse til dagens
generalforsamling. Ingen protesterede imod dette.
Referent: Helge Torm.

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed
Årsberetning v/formanden Aase Windeballe:
Sidste år holdt vi traditionen tro vores generalforsamling i forbindelse med vores årsmøde på Haraldskær ved Vejle, hvor Årets emne var Epidemier i Danmark gennem tiderne, men næppe nogen havde vel forestillet sig, at vi i år ville blive nødt til at aflyse og flytte vores årsmøde på grund af en så omfattende epidemi, der har udviklet sig til en pandemi. Hvad vi heller ikke havde regnet med, var, at nogen skulle tage syge hjem fra mødet sidste år, idet flere kunne melde om hoste og andre om lungebetændelse; men alle kom over det, og livet gik videre.
Når det er sagt, kan jeg nævne, at vi har haft et godt år. Desværre er der også i år et par foreninger, der har meldt sig ud – den ene af økonomisk grund. Til gengæld har vi haft den glæde at kunne byde et par nye foreninger velkommen, så vi har stadig et stabilt medlemstal.
I årets løb har styrelse og udvalg holdt deres møder i Historiens Hus i Odense, hvor vores redaktør Johnny Wøllekær er stadsarkivar og kan deltage i mødet, når emnet om vores medlemsblad er på programmet.
Ud over disse møder i Odense foregår en meget stor del af styrelsens arbejde pr. mail eller telefon, så vi på den måde sparer en del rejseaktivitet, og ikke mindst i disse coronamåneder har der været en livlig korrespondance på grund af et udskudt møde.
Hvert år udgiver vi tre numre af tidsskriftet Journalen i samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver) og ODA (Organisationen Danske Arkiver). Det er vores medlemsblad, som for DLFs vedkommende sendes til formændene i de enkelte medlemsforeninger, som så fordeler det mellem bestyrelsesmedlemmerne. Nummer et og tre indeholder forskellige historiske artikler, hvorimod nummer to er et anmeldernummer, der indeholder anmeldelser af især årbøger og lokalhistoriske udgivelser. De bøger, der bliver anmeldt, er de bøger, der bliver sendt til vores redaktør, Johnny Wøllekær, eller til SLAs kontor i Vejle. Derfor kan det variere fra egn til egn, hvor mange bøger, der bliver anmeldt, så hvis I har bøger eller udgivelser, I gerne vil have anmeldt i Journalen, skal I sende dem til Johnny Wøllekær, så vil han sørge for, at bøgerne bliver fordelt til de anmeldere, han har ud over redaktionen.
Redaktionen, der har repræsentanter fra både SLA, ODA og DLF mødes hvert år i januar for at evaluere de udsendte numre og komme med ideer til emner, der kan tages op i bladet.
Journalen udkommer som nævnt tre gange om året nemlig i april, september og december. I år udkom det første nummer omkring 1. april, og meningen var, at Flemming, vores kasserer skulle have haft det med til uddeling på årsmødet, men det kunne som bekendt ikke lade sig gøre. Så alt måtte pakkes og sendes til formændene. Forhåbentlig nåede det frem til alle, også til de enkeltpersoner og organisationer både i ind- og udland, der abonnerer på bladet.
En af DLFs væsentlige opgaver er at yde støtte til lokalhistoriske aktiviteter. Der drejer sig først og fremmest om bogudgivelser, men også andre aktiviteter kan komme på tale. På vores hjemmeside kan man læse om de muligheder, der er at søge støtte til og hvem, der kan søge, ligesom man kan se, hvornår der kan søges. Desuden kan man få et indtryk af, hvad der hidtil er givet støtte til. Antallet af støttede udgivelser kan variere fra år til år, da udbetalingen først finder sted, når bogen er udgivet – det vil sige inden for to år – og betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Vores mulighed for at yde støtte afhænger af, at vi får midler fra Rigsarkivet, som vi hvert år søger om midler til at drive foreningen for. En forudsætning for tilskud til DLF er, at et vist beløb går til støtte. En anden del af de penge, vi får, bliver brugt til at holde prisen på vores årsmøde nede på et rimeligt niveau, da vi gerne vil have så så mange foreninger repræsenteret på vores årsmøde som muligt.
På vores hjemmeside dansklokalhistoriskforening.dk, der redigeres af vores kasserer, Flemming Bruun, kan man som nævnt finde retningslinjer for ansøgninger, men det er også her, I kan finde diverse andre nyttige oplysninger samt blive opdateret om Journalen og dens indhold og om kommende begivenheder i DLF, herunder datoen for næste årsmøde, når vi kender den.
DLF har to konsulenter, der tager sig af hver sit område – før var det geografisk fordelt mellem Øst- og Vestdanmark, men i dag er det således, at Tormod Hessel tager sig af foreningsanliggender, og Jørgen Mikkelsen kan kontaktes, hvis man har brug for hjælp i forbindelse med bogudgivelser, hvis I f. eks. har brug for rådgivning vedrørende arbejdet med manuskripter, publicering og fondsstøtte. Også det kan der læses mere om på vores hjemmeside. Det er ikke voldsom meget, konsulenterne bliver brugt, men I skal vide, at I roligt kan henvende jer til dem, hvis I har brug for deres hjælp.
De 23. januar i år var DLF medarrangør af et seminar, der blev afholdt i Den Gamle By i Aarhus med emnet Den lille bys historie 1850-2000. Der var oplæg af byhistorikere fra arkiver og museer såvel som fra universiteterne om de mindre købstæder og de større stationsbyers moderne historie med udgangspunkt i konkrete projekter.
I løbet af året udsendes nyhedsbreve på mail til foreningernes formænd, som så forhåbentlig orienterer foreningernes øvrige medlemmer.
I år har DHF, Dansk Historisk Fællesråd, som bekendt holdt repræsentantskabsmøde her i forbindelse med vores årsmøde. DHF,
er vores paraplyorganisation, som vi sammen med andre historiske foreninger, arkiver og institutioner er medlem af og har et godt samarbejde med. DHF står for Historie-online, som jo nok er kendt af de fleste af jer.
I modtager måske også nyhedsbrev fra Historie-online, og som noget nyt kan I også finde nyheder derfra på Facebook, Instagram og Twitter. Desuden uddeler DHF hvert år Årets Historiske Bog, en prisuddeling, der de sidste år har fundet sted i Øksnehallen i København i forbindelse med Historiske Dage, men da de blev aflyst på grund af corona-krisen, kunne det ikke lade sig gøre. Vinderen fik i stedet besked telefonisk og beløbet blev bankoverført. Vinderen var Mikkel Kirkebæk, der fik prisen for bogen ”Den yderste Grænse, Danske frivillige i de baltiske uafhængighedskrige 1918-1920”. Det er også DHF, der står for Kulturstudier, som udgives digitalt.
En af vores nærmeste samarbejdspartnere er SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), som vi som nævnt udgiver Journalen sammen med.
Vi er sammen med andre kulturelle foreninger med i Det Frivillige Kulturelle Samråd, der bl. a. arbejder for, at det frivillige kulturelle foreningsområde bliver synligt i kulturdebatten.
Med hensyn til vores økonomi har vi det godt. Vores hovedindtægtskilder er kontingenterne og tilskuddet fra Rigsarkivet. Hvert år søger vi om penge og er spændte på, hvor mange, vi får, så vi kan køre videre. Økonomien i øvrigt vil vores kasserer Flemming Bruun gøre rede for under fremlæggelse af regnskabet.
Her vil jeg til slut rette en stor tak til DLFs styrelse og udvalg for et glimrende arbejde og et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.
En særlig tak skal lyde til Flemming Bruun, der sammen med sin hustru Harriet yder et stort arbejde med at pakke Journalen til forsendelse

Forsamlingen tog beretningen til efterretning med applaus.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Forelagt og kommenteret af kassereren.
Årets resultat er et overskud på 3.097 kr. Egenkapital vokset til 373.399 kr.
Kassererens dato på regnskabet skal ændres til 1. januar 2020.
Godkendt med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Forelagt af kassereren.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Punktet slået sammen med punkt 5.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år
Forelagt og gennemgået af kassereren.
Udviser overskud på 8.000 kr.
Godkendt med applaus.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til styrelsen
Genvalg af Erik Nørr og Erik Christensen.

8. Valg af 2 suppleanter
Genvalg af Helge Torm og Ole Koefoed Nielsen.

9. Valg af 2 revisorer
Genvalg af Gunhild Olesen Møller, Mors og Lejla Thorslund, Gladsaxe.

10. Valg af revisorsuppleant
Genvalg af Arne Fogt, Gladsaxe.

11. Eventuelt
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Jørgen Thomsen takkede for det gode samarbejde med DLF og omtalte en mere retfærdig deling af udgifterne til Journalen.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen.

Konstituering

Umiddelbart efter generalforsamling afholdtes konstituerende møde, hvor følgende poster blev fordelt:

Tillidsposter i styrelsen
Formand: Genvalg af Aase Windeballe
Næstformand: Nyvalg af Erik Christensen
Kasserer: Genvalg af Flemming Bruun
Sekretær: Genvalg af Helge Torm

Kursusudvalg
Erik S. Christensen, formand
Erik Nørr
Tormod Hessel
Flemming Bruun
Aase Windeballe
Jørgen Mikkelsen

Seminarudvalg
Erik Christensen
Jørgen Mikkelsen
Flemming Bruun

Udvalg til publikationsstøtte
Ole Koefoed Nielsen, formand
Aase Windeballe
Flemming Bruun
Niels Thernøe

Dansk Lokalhistorisk Forenings repræsentant i Dansk Historisk Fællesforening
Aase Windeballe

Redaktionsudvalg for Journalen
Aase Windeballe
Erik Nørr